Menu

Vrijstelling BTW aankoop voertuig

Personen met een handicap kunnen onder bepaalde voorwaarden voor een auto bestemd voor hun persoonlijkvervoer, een vrijstelling krijgen van de BTW bij aankoop

rechtenverkenner

Omschrijving

Personen met een handicap kunnen vrijstelling van BTW krijgen bij aankoop van een wagen die bestemd is voor persoonlijk gebruik. Zij betalen slechts 6 % in plaats van 21 % BTW. Later wordt ook die 6 % teruggestort.

Wie komt in aanmerking ?

Enkel de volgende categoriëen komen in aanmerking:

 • personen die volledig blind zijn
 • personen die volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen
 • personen van wie de bovenste ledematen zijn geamputeerd (met inbegrip van de personen waarvan beide handen zijn geamputeerd vanaf de pols)
 • personen die blijvend invalide zijn aan de onderste ledematen voor minstens 50% 
 • militaire en burgerlijke oorlogsinvaliden, die in die hoedanigheid een invaliditeitspensioen van ten minste 50 % genieten

Het voordeel kan slechts ingeroepen worden indien het voertuig door de persoon met een handicap als persoonlijk vervoermiddel wordt gebruikt en dit gedurende een periode van ten minste 3 jaar. De betrokkene moet in de wagen zitten telkens het voertuig op de openbare weg wordt gebruikt.
Indien de wagen gebruikt wordt zonder de aanwezigheid van de betrokkene, wordt de wagen geacht te zijn gebruikt voor andere doeleinden dan persoonlijk vervoer. Wegens dit onrechtmatig gebruik:

 • verliest de persoon met een handicap voor de toekomst het voordeel van de gunstregeling voor de onderhouds- en herstellingwerken aan dit voertuig
 • moet de persoon met een handicap een evenredig deel van de BTW terugbetalen als dit onrechtmatig gebruik zich voordoet in de loop van de 3 jaar volgend op de aankoop van de wagen.

Indien je het voertuig van de hand doet voor die 3 jaar om zijn, zal de BTW verschuldigd zijn op zoveel zesendertigsten als er van de 3 jaar nog maanden overblijven.

Procedure

Vóór de levering van het voertuig moet je jezelf wenden tot het hoofd van het BTW-controlekantoor van jouw woonplaats. 

Dit doe je na het sluiten van de overeenkomst tot aankoop van de auto en dus op het ogenblik dat je reeds de essentiële kenmerken van het voertuig kent.

Je moet als aanvrager over het vereiste invaliditeitsattest beschikken. Dit attest wordt afgeleverd: 

Voor personen die een tegemoetkoming als gehandicapte ontvangen:

 • Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, Dienst attesten, Zwarte Lievevrouwstraat 3c, 1000 Brussel, tel. 02 509 81 11

Voor oorlogsinvaliden:

 • Administratie der Pensioenen, Financietoren - bus 31, Kruidtuinlaan 50, 1010 Brussel
 • Dienst voor de Oorlogsslachtoffers, Luchtscheepvaartsquare 31, 1070 Brussel

Voor personen die een vergoedingspensioen of een militair pensioen ontvangen voor in vredestijd ontstane invaliditeit:

 • Administratie der Pensioenen, Financietoren - bus 31, Kruidtuinlaan 50, 1010 Brussel

Voor personen waarvan de invaliditeit nog niet erkend werd door één van bovenvermelde diensten: deze personen moeten aanvraag doen bij de Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid. Voor de nodige documenten kan je terecht bij de dienst Burgerzaken.

Dit attest breng je binnen voor het voertuig wordt geleverd of ingevoerd. Voorzien van het attest, de technische gegevens van het voertuig en de identiteit van de verkoper, richt je jezelf tot het BTW-controlekantoor. Het kantoor controleert de geldigheid van het attest. Bij positief resultaat ontvang je 4 exemplaren van het document (nummer 716) dat de vermindering van BTW tot 6% toestaat.

Hoe de 6% terugvorderen ?

De BTW van 6% die werd betaald, kan teruggevorderd worden. Het volstaat aan het BTW-controlekantoor de twee overblijvende exemplaren van document nummer 716 terug te sturen samen met de factuur, de bijzondere BTW-aangifte of het invoerdocument van de wagen.De aanvraag tot restitutie dient binnen de 5 jaar na aankoop bij het BTW-controlekantoor te worden ingediend.

Meer informatie:

FOD Financiën, afdeling BTW
2de verdieping, lokaal 20.

Het kantoor is open op dinsdag en vrijdag van 9 tot 12 uur.

Tel: 02 577 95 70

Fax: 02 579 68 50

E-mail: contr.btw.kontich@minfin.fed.be


Contact

Dienst Burgerzaken

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 70
E-mail: bevolking@hemiksem.be

Het Administratief Centrum is enkel open op afspraak. Meer info kan u hier vinden.

Op de dienst Burgerzaken kan je onder andere terecht voor allerlei identiteitsbewijzen, de aangifte van een pasgeborene of het plannen van een huwelijk.  Ook voor je rijbewijs moet je hier zijn.

Vraag je documenten op via het e-loket

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u, 18.00u - 19.30u
Woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 26/12/2022
Deze dienst is nu gesloten