Menu

Inkomensgarantie voor ouderen

De Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een uitkering die toegekend wordt aan bejaarde personen die niet over voldoende financiële middelen beschikken. Sinds 2001 vervangt ze het vroegere 'gewaarborgde inkomen'. 

Inkomensgarantie voor Ouderen

Voorwaarden

Leeftijd

Vanaf 65 jaar kunnen zowel mannen als vrouwen aanspraak maken op de Inkomensgarantie voor ouderen of IGO.


Nationaliteitsvoorwaarde

Om recht te hebben op een IGO, moet de betrokkene tot één van de volgende categorieën van personen behoren:

 • Belg zijn
 • onder de volgende verordeningen vallen:
  • (EEG) 1408/71 van 14 mei 1971 van de Raad van de Europese Gemeenschappen
  • (EG) 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de verzekeringsstelsels

  (zie 'Europese verordeningen')

 • onderdaan zijn van een land waarmee België een bilaterale overeenkomst inzake sociale zekerheid heeft afgesloten (Denemarken, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Zweden en Zwitserland) of een land dat het Europees Sociaal Handvest van de Raad van Europa heeft ondertekend
 • buitenlandse nationaliteit hebben, op voorwaarde dat hij recht heeft op een Belgisch rust- of overlevingspensioen

Vanaf 1 juli 2012 moeten die personen ook aan volgende voorwaarden voldoen:

 • vluchteling zijn zoals bedoel in artikel 49 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen of een subsidiaire beschermingsstatus hebben bedoeld in artikel 49/2 van dezelfde wet
 • staatloze zijn die valt onder toepassing van het Verdrag betreffende de status van staatlozen. Een persoon met onbepaalde nationaliteit wordt gelijkgesteld met de staatloze


De verblijfsvoorwaarde

Om een IGO te ontvangen, moet u uw hoofdverblijfplaats (adres) in België hebben en er werkelijk en zonder onderbreking verblijven.

U mag 29 dagen per kalenderjaar in het buitenland verblijven.

Moet ik mijn verblijf in het buitenland melden?

Als u een verblijf van meer dan 5 opeenvolgende dagen (6 nachten) in het buitenland niet vooraf meedeelt, vorderen we een bedrag terug dat gelijk is aan 1 maand IGO via inhoudingen op uw maandelijkse betalingen.

Wat gebeurt er als ik de limiet van 29 dagen overschrijd?

Dan schorsen we de betaling van uw IGO voor elke kalendermaand (vanaf de maand van de overschrijding) waarin u in het buitenland verblijft. U verliest uw IGO dan voor die volledige maand.

Berekening

Deze berekening gebeurt op basis van de basisbedragen, die al dan niet verhoogd worden naar gelang de situatie van de aanvrager. Daarbij wordt rekening gehouden met alle bestaansmiddelen en pensioenen waarop de betrokkene en/of de personen met wie hij zijn hoofdverblijfplaats deelt, recht hebben.

Maximum toekenbare bedragen:

DatumIndexBasisbedrag
(samenwonenden)
(maandelijks)
Basisbedrag
(alleenstaanden)
(maandelijks)
01.01.2023169,23973,36 €
1.460,03 €

Procedure

Om een IGO te ontvangen, moet de betrokkene eerst een aanvraag indienen. 

In bepaalde gevallen onderzoekt de Rijksdienst voor Pensioenen de rechten op een IGO ambtshalve.
Dat is ook zo wanneer de aanvrager bij een andere instelling zijn pensioen aanvraagt (polyvalentie).


Contact

Dienst Burgerzaken

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 70
E-mail: bevolking@hemiksem.be

Het Administratief Centrum is enkel open op afspraak. Meer info kan u hier vinden.

Op de dienst Burgerzaken kan je onder andere terecht voor allerlei identiteitsbewijzen, de aangifte van een pasgeborene of het plannen van een huwelijk.  Ook voor je rijbewijs moet je hier zijn.

Vraag je documenten op via het e-loket

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u, 18.00u - 19.30u
Woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 10/04/2023, 01/05/2023, 18/05/2023, 19/05/2023, 29/05/2023, 11/07/2023, 21/07/2023, 14/08/2023, 15/08/2023, 01/11/2023, 02/11/2023, 03/11/2023, 25/12/2023, 26/12/2023
Deze dienst is nu gesloten