Vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer (IBP)

Online aanvragen

Wil je een taxidienst uitbaten? Dan heb je een vergunning 'Individueel bezoldigd personenvervoer' (IBP) nodig. De vergunning is gratis en vijf jaar geldig in heel Vlaanderen.

Aanvraag

Je kan de vergunning online aanvragen. Zorg dat je volgende documenten digitaal ter beschikking hebt:

  • Een uittreksel uit het strafregister conform artikel 596.1-27 van maximaal drie maanden oud voor elke zaakvoerder of bestuurder belast met het dagelijks beheer
  • Inschrijving van de onderneming in de KBO of de vermelding in de statuten van de activiteit individueel bezoldigd personenvervoer.
  • Een attest kennis Nederlands van niveau B1 volgens het Europees Referentiekader voor Talen (ERK) voor elke zaakvoerder of bestuurder belast met het dagelijks beheer. Heeft hij niet het vereiste niveau B1, dan kan hij toch een vergunning krijgen als hij minimaal niveau A2 kan aantonen. Hij krijgt dan twee jaar de tijd om het niveau B1 aan te tonen.
  • Een attest waaruit blijkt dat je in orde bent met de sociale bijdragen (sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandige of RSZ).
  • Een attest waaruit blijkt dat je in orde bent met fiscale lasten (attest FOD Financiën).
  • Bestelbon, aankoopfactuur, leasingovereenkomst,... van je voertuigen

Je ontvangt de vergunning binnen de 45 dagen nadat je aanvraag volledig is verklaard.

Kostprijs

De aanvraag is gratis.

De vergunning individueel bezoldigd personenvervoer wordt afgeleverd tegen een jaarlijkse retributie van:

  • 415,51 (2024) euro per vergund voertuig
  • of 296,79 (2024) euro per vergund voertuig dat beantwoordt aan de emissienormen die vanaf 2025 of 2030 van toepassing zijn.

De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Meer info

Op de website van Centaurus 2020 vind je meer informatie. 

Naar top