Tijdelijke afwezigheid

Afspraak maken

Tijdelijke afwezigheid vormt een uitzondering op het algemene principe van inschrijving op het adres van de hoofdverblijfplaats.

De burger doet aangifte van elke tijdelijke afwezigheid van meer dan drie maanden. De principiële duur van de tijdelijke afwezigheid bedraagt maximaal 1 jaar met mogelijkheid de tijdelijke afwezigheid maximaal 1 jaar te verlengen omwille van dezelfde redenen.

Er kan afgeweken worden van het principe van de beperkte duur van 2 jaar van de tijdelijke afwezigheid voor bepaalde categorieën van personen. Vb. Personen die niet meer thuis verblijven om gezondheidsredenen, gedetineerden, Belgisch militair personeel en burgerpersoneel, studenten,  …

Tijdelijke afwezigheid kan gedefinieerd worden  als 'het feit van niet effectief te verblijven op zijn hoofdverblijfplaats tijdens een bepaalde periode, waarbij er voldoende belangen behouden worden die aantonen dat de re-integratie in de hoofdverblijfplaats op elk moment mogelijk is.'

Voorwaarden

De tijdelijke afwezigheid moet de volgende voorwaarden vertonen:

  • beschikken over een hoofdverblijfplaats waarnaar op elk ogenblik teruggekeerd kan worden.
  • beschikken over een hoofdverblijfplaats waarin men voldoende belangen behoudt, nl. hetzij een onbewoonde woning, maar voldoende uitgerust en bemeubeld om er effectief te kunnen leven, hetzij een woning bewoond door zijn gezinsleden.
  • de afwezigheid moet tijdelijk zijn.
  • de motivatie voor de tijdelijke afwezigheid is ook belangrijk.

Wat meebrengen

De burger doet aangifte van elke tijdelijke afwezigheid van meer dan drie maanden bij modelformulier. Bij gebrek aan deze aangifte kan de gemeente, overgaan tot de afvoering van ambtswege van deze afwezige persoon na zes maanden.

Elke persoon die tijdelijk afwezig is, mag op elk ogenblik vragen om ingeschreven te worden in de gemeente waar hij/zij daadwerkelijk verblijft of om afgevoerd te worden naar het buitenland.

Als niet-Belg geef je je tijdelijke afwezigheid door aan dienst vreemdelingen.

Kostprijs

De melding is gratis.

Regelgeving

KB van 9 maart 2017 «houdende diverse bepalingen» tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten betreffende de materies inzake de bevolkingsregisters, het Rijksregister en de identiteitskaarten.

MB van 21 april 2017 Ministerieel besluit tot bepaling van het model van de aangifteformulieren voor tijdelijke afwezigheid bedoeld in artikel 18, § 2, eerste en derde lid, van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister

KB van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, artikelen 17 en 18.

Naar top