Stamboomonderzoek

Afspraak maken

Als u geïnteresseerd bent in de geschiedenis van uw familie, zijn er tal van documenten en bronnen die u helpen om een eigen stamboom te maken en dus aan genealogie te doen.
De meest geraadpleegde bronnen voor het genealogisch onderzoek zijn:

Dit zijn : 

Akten van de burgerlijke stand zijn die documenten (met wettelijke bewijskracht) waarin op authentieke wijze de staat en de bekwaamheid van de burger worden vastgesteld. Als je vaststelt dat er bij het opstellen van de akte een vergissing is gebeurd, dan dien je een verbetering in bij de rechtbank van eerste aanleg.

Uittreksels bevatten enkel de gevraagde en essentiële elementen van een akte, terwijl afschriften de volledige tekst van de akte weergeven. Uittreksels en afschriften van akten van geboorte, huwelijk, echtscheiding en overlijden kan je verkrijgen op de dienst Burgerzaken van de gemeente waar de akte werd opgesteld. 

Als het uittreksel of afschrift bestemd is voor het buitenland, moet dit ondertekend worden door de burgemeester en kan het niet onmiddellijk worden afgeleverd.

Voor wie

Openbare akten

Dit zijn overlijdensakten ouder dan 50 jaar, huwelijksakten ouder dan 75 jaar en geboorteakten ouder dan 100 jaar. Deze kunnen opgevraagd worden door iedereen. 

Niet-openbare akten

Uittreksels of afschriften die jonger zijn kunnen alleen opgevraagd worden door de persoon in de akte, de echtgeno(o)t(e), de wettelijk samenwonende, wettelijk vertegenwoordiger, bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn en de erfgenamen en hun notaris en advocaat. 

Akten die gewijzigd werden in functie van een geslachtwijziging kunnen alleen opgevraagd worden door de persoon op wie de akte betrekking heeft, hun wettelijk vertegenwoordiger, hun erfgenamen en hun notaris en advocaat. 

Voorwaarden

Als je recentere niet-openbare akten wil raadplegen, dan breng je een schriftelijke toestemming mee van

 • alle personen op wie de akte betrekking heeft;
 • of indien onmogelijk
  • langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner,
  • of bij gebreke hiervan zijn wettelijke vertegenwoordiger,
  • of bij gebreke hiervan ten minste één van diens afstammelingen in de eerste graad (minderjarige -> wettelijk vertegenwoordiger)

Als je de persoon die moet toestemmen niet kent, stuurt de ambtenaar van de burgerlijke stand een bericht van jou naar de persoon die moet toestemmen (als die een gekend adres in België heeft). De bestemmeling kan vervolgens al dan niet ingaan op jou verzoek.

Aanvraag - afhandeling

 1. Maak online een afspraak;
 2. Vermeld over welke akte(n) het gaat, zodat
  • er nagekeken kan worden of de akte openbaar is
  • de boeken klaargelegd kunnen worden
 3. Registreer je bij aankomst met vermelding van welke boeken je raadpleegt. Als je 'schade' vaststelt bij de opzoeking meld je dit ook meteen om latere discussies te vermijden. De laatste raadpleger van het boek wordt verantwoordelijk gesteld voor de schade als er niets gemeld werd;
 4. Volg het opgestelde reglement.

Kostprijs

Het tarief voor deze dienstverlening werd opgenomen in het retributiereglement voor administratieve prestaties.

Informatie

Parochieregisters

Het houden van registers van dopen, huwelijken en overlijdens werd door de kerk verplicht opgelegd in 1563. In vele gemeenten werd deze regel pas vanaf begin 17e eeuw opgevolgd. 

Deze registers werden overgebracht naar het Rijksarchief.

Burgerlijke stand

In 1796 (Franse periode) werd de burgerlijke stand ingevoerd. Gemeenten werden verplicht akten van geboorte, huwelijk en overlijden op te maken. 

De originele registers worden bewaard bij de dienst Burgerzaken, gaande van 1815 tot 2018. Hiervan werden jaarlijkse en tienjaarlijkse alfabetische namenlijsten samengesteld.

Vanaf 2018 werd overgegaan tot het opstellen van digitale akten van de burgerlijke stand (DABS). Papieren akten bestaan dus niet meer vanaf die datum.

Bevolkingsregisters

In de bevolkingsregisters staat het resultaat van de tienjaarlijkse volkstellingen. Hierin vind je gezinssamenstellingen tijdens een bepaalde periode, geordend per wijk. Aankomsten vanuit en verhuizingen naar andere gemeenten staan hierin ook vermeld. De registers tussen 1815 en 1970 staan in het gemeentelijk archief.

Rijksarchief

De bestanden van 1792 tot 1900 worden bewaard in het Rijksarchief in Beveren.

Kruibekesteenweg 39/1, 9120 Beveren
Tel: 03 750 29 77
Fax: 03 750 29 70
E-mail: rijksarchief.beveren@arch.be

Naar top