Single permit / gecombineerde vergunning (vroeger arbeidskaart)

Ga naar de website In Vlaanderen komen werken

Om als niet-EU werknemer in België te mogen werken in loondienst heb je toestemming nodig.

Dit was tot 31 december 2018 met een arbeidskaart. Vanaf 1 januari 2019 wijzigt de procedure grondig.

Economische niet-EU migranten

Economische niet-EU migranten hebben voortaan (bijna altijd) een gecombineerde vergunning (single permit) nodig.

De eerste aanvraag of verlenging van deze gecombineerde vergunning vraagt de werkgever aan bij het bevoegde gewest. Door de langere dossierbehandeling is het aangeraden om de aanvraag minstens 8 weken voor aanvang van de gewenste startdatum in te dienen.

Bij goedkeuring zal er een gecombineerde vergunning afgeleverd worden die zowel zal dienen als arbeidskaart en als verblijfskaart. Op deze kaart zal achteraan de vermelding staan: “beperkte of onbeperkte toegang tot arbeidsmarkt”. Bij het uitlezen van de chip zal meer info over de werkgever vermeld staan. 

Zodra de beslissing tot toekenning werk en verblijf is genomen, krijgen de betrokkene en de gemeente een beslissing toegestuurd. De betrokkene dient zich dan binnen de 8 dagen mét de beslissing aan bij vreemdelingenzaken van de gemeente om de effectieve aanvraag van de gecombineerde vergunning op te starten.

Hier vind je meer info over de tewerkstelling van buitenlandse werknemers in een specifieke verblijfssituatie.

Kostprijs 

De kostprijs is 23,20 euro plus een retributie van 50 euro.

Niet-EU migranten die niet op basis van werk in België verblijven

Voor deze groep (studenten, gezinshereniging familieleden, subsidiair beschermden, erkende vluchtelingen…) zal op de achterzijde steeds vermeld staan of ze toegang hebben tot de arbeidsmarkt: onbeperkt, beperkt of neen.

Uitzonderingen: de arbeidskaart verdwijnt niet helemaal. Op de volgende onderdanen van derde land blijft de reglementering over de tewerkstelling van buitenlandse werknemers van toepassing (arbeidskaart B of vrijstelling):

 • Zij die naar België komen om er minder dan 90 dagen te werken
 • Au-pair jongere
 • Onderzoekers met een gastovereenkomst
 • Hooggekwalificeerde werknemer (Europese blauwe kaart)
 • Werknemers die binnen een onderneming zijn overgeplaatst (richtlijn 2014/66/EU van 15.05.2014)
 • Seizoenarbeiders

De arbeidskaart B geldt voor tewerkstelling in loondienst bij één bepaalde werkgever en is geldig voor een bepaalde duur.

Aanvragen

Alle aanvraagdossiers voor een toelating tot arbeid dienen ingediend te worden in het centraal kantoor

 • Afdeling Tewerkstelling en Competenties
  Dienst Economische Migratie
  Koning Albert II-laan 35/20
  1030 Brussel

Onderdanen van de Europese Unie en van Noorwegen, Ijsland, Liechtenstein en Zwitserland

Zij hebben geen arbeidskaart of arbeidsvergunning nodig. Op hun verblijfskaart zal steeds vermeld staan (vanaf 3 januari 2019): “onbeperkte toegang arbeidsmarkt”.

Voor andere vrijstellingen en afwijkingen kan je terecht bij de provinciale dienst Arbeidsmigratie.

Belangrijk voor werkgevers

De aanvraag en afgifte van arbeidsvergunningen en arbeidskaarten is gratis.

De dienst economische migratie en regulering vraagt aan de werkgever nooit om een bepaalde som over te schrijven, noch om een kostenvergoeding, noch als waarborg, alvorens een arbeidsvergunning of arbeidskaart af te leveren.

Als je toch zulke brieven zou ontvangen, vragen wij om onmiddellijk contact op te nemen met de dienst economische migratie en regulering.

 

Naar top