Menu

Naar de lijst

Brand houtverwerkingsbedrijf Sint-Bernardsesteenweg

Gepubliceerd op
brandweer

Veelgestelde vragen en antwoorden

1. Hoe is de brand ontstaan, zijn er slachtoffers?
Het onderzoek naar het ontstaan van de brand loopt nog. Er zijn gelukkig geen slachtoffers.

2. Er werden stalen van het kraanwater genomen. Waarom en zijn de resultaten al bekend?
Tijdens het blussen van de brand, meldde een inwoonster uit Schelle dat haar water even bruin kleurde. PIDPA heeft uit voorzorg stalen van het kraanwater op de Sint-Bernardsesteenweg, in de Depotstraat en in de Fabiolalaan (Schelle) genomen. Al deze stalen bleken gelukkig negatief te zijn. Het leidingwater is dus niet vervuild geraakt tijdens de brand.

3. Waarom kleurde het kraanwater dan alsnog bruin bij één persoon?
Deze bruine kleur was het gevolg van de plotse grote afname van leidingwater. Onschadelijke residupartikeltjes in de leidingen zijn zo losgekomen en hebben een zeer beperkt deel van het leidingwater bruin doen kleuren. Sinds tien jaar zijn er erg strenge regels voor de brandweer rond gescheiden gebruik van bluswater.

4. Zijn er bij de brand asbestdeeltjes verspreid geraakt?
Bij de brand zijn brokstukken van het bedrijf op naburige percelen beland, alsook assenresten met, in beperkte mate, asbesthoudende partikeltjes. De verspreiding van die partikeltjes beperkt zich, volgens onafhankelijk onderzoek, tot enkele percelen in de Adolf Vervlietlaan en Rupske Lauwerslaan en het kruispunt van beide straten. De betreffende bewoners zijn hiervan op de hoogte. Een opruimfirma heeft de opdracht gekregen om via een officieel plan van aanpak de nodige actie per perceel te ondernemen. Het plaatselijke openbaar domein werd  al gereinigd, net als de buiten geparkeerde auto's die er zich op het moment van de brand bevonden.

5. Welke stappen zijn er omtrent de verspreiding van asbestpartikeltjes gezet, tussen de brand en nu?
- Op maandag 4 juli is een brief bezorgd aan de inwoners van de wijk Adolf Vervlietlaan-Rupske Lauwerslaan-Jos De Hondtlaan, omdat de concentratie van asbestpartikels hier het hoogst leek volgens specialisten. De brief raadde de buurtbewoners aan om enkele voorzorgsmaatregelen toe te passen, zodat contact met de asbestpartikeltjes vermeden kon worden (bv. buiten geparkeerde auto laten staan).
- Op maandag 4 juli, om 14 uur is een gespecialiseerde firma gestart met handpicking in de buurt (manueel verwijderen van de brokstukken) en met het reinigen van buiten geparkeerde auto's en het plaatselijke openbaar domein. Buurtbewoners zijn hiervan op de hoogte gebracht met een tweede informatiebrief.
- Op woensdag 6 juli heeft een onafhankelijke adviseur – deskundige asbest de situatie rond asbestpartikeltjes in de wijk in kaart gebracht. Deze specialist heeft zijn werkzaamheden aangevat vanaf het kruispunt Adolf Vervlietlaan-Rupske Lauwerslaan en heeft steeds zijn perimeter verruimt, tot er geen relevante stalen meer te vinden waren. Deze actie werd op 5 juli aangekondigd in de wijk, met een derde informatiebrief.
- Op basis van de bevindingen van de onafhankelijke adviseur – deskundige asbest werd op woensdag 6 juli in de late namiddag/avond een plan van aanpak opgesteld voor de opruiming van asbestpartikels in voor- en achtertuinen, in dakgoten, op opritten en op zonnepanelen. Intussen bleven we aanraden om contact met deze stukken privéterrein te vermijden. Ramen en deuren mochten uiteraard wel al geopend worden.
- Op woensdag 6 juli heeft de onafhankelijke adviseur – deskundige asbest de eigenaars van de percelen met asbestpartikeltjes persoonlijk of via familie/buren op de hoogte gebracht. Hij heeft meegedeeld hoe de opruiming van de asbestpartikeltjes op de privéterreinen zal verlopen.
- Op donderdag 7 juli heeft het lokaal bestuur met een vierde informatiebrief alle inwoners van de wijk Adolf Vervlietlaan-Rupske Lauwerslaan-Jos De Hondtlaan en van de aangrenzende woningen op de Sint-Bernardsesteenweg op de hoogte gebracht van het resultaat van het asbestonderzoek. De algemene voorzorgsmaatregelen (contact met privéterrein buiten vermijden) zijn opgeheven.

6. Mijn woning heeft schade opgelopen door de brand. Wat doe ik?
Je neemt in dit geval best contact op met je eigen verzekeraar.

7. Kan het gemotoriseerd verkeer weer door op de Sint-Bernardsesteenweg?
Ja, het deel tussen de kerk van Schelle en de Abdijstraat is weer open voor al het gemotoriseerd verkeer. 

--------------------------------------------------------------

UPDATE 08/07, 11.30 uur
Pidpa laat definitief weten dat het leidingwater op de avond van de brand niet vervuild is geraakt. Alle genomen stalen blijken gelukkig negatief te zijn.

UPDATE 07/07, 11 uur
De onafhankelijke adviseur – deskundige asbest heeft na erg grondig onderzoek vastgesteld dat de verspreiding van asbestpartikeltjes op privéterrein beperkt is gebleven tot twee percelen in de Adolf Vervlietlaan en vier percelen in de Rupske Lauwerslaan. De waterputten langs vijf woningen in de Adolf Vervlietlaan worden verder nagezien. De bewoners/eigenaars van de betreffende percelen werden reeds op de hoogte gebracht, persoonlijk door de afhankelijke adviseur – deskundige asbest of via familie/buren. Er is meegedeeld hoe de opruiming van de asbestpartikeltjes op de privéterreinen zal verlopen. Het lokaal bestuur heeft inmiddels al een opruimfirma de opdracht gegeven om per perceel de nodige actie te ondernemen. De algemene voorzorgsmaatregelen worden opgeheven. Inwoners van de betreffende wijk kunnen weer hun tuin betreden en hun kinderen er laten ravotten. De mensen die alsnog specifieke voorzorgsmaatregelen in acht dienen te nemen, zijn hiervan op de hoogte.

UPDATE 06/07, 10.00 uur
De brandweer informeert ons dat er enkel in één luifel van het houtverwerkingsbedrijf asbest is aangetroffen. Een onafhankelijke adviseur zal vandaag verder onderzoek doen naar de mogelijke verspreiding van asbestpartikels in de wijk Adolf Vervlietlaan-Rupske Lauwerslaan-Jos De Hondtlaan en aangrenzende delen van de Sint-Bernardsesteenweg. Op basis daarvan wordt een plan van aanpak opgesteld voor de opruiming van asbestpartikels in voor- en achtertuinen, in dakgoten, op opritten en op zonnepanelen. Intussen blijven we inwoners van de wijk aanraden om contact met deze stukken privéterrein te vermijden. Ramen en deuren mogen uiteraard wel geopend worden. De reiniging van asbestpartikels op het plaatselijke openbaar domein wordt vandaag verdergezet. Inwoners van de wijk werden hierover reeds per brief ingelicht.

UPDATE 05/07, 16.40 uur
PIDPA meldt dat de stalen van het kraanwater in de Sint-Bernardsesteenweg, Depotstraat en Fabiolalaan (Schelle) geen colibacterie bevatten. Dit betekent zeer waarschijnlijk dat het leidingwater niet vervuild is. Voor alle duidelijkheid: er was slechts één melding van bruin water op de avond van de brand. Deze bruine kleur was het gevolg van de plotse grote afname van leidingwater. Onschadelijke residupartikeltjes in de leidingen zijn zo losgekomen en hebben een zeer beperkt deel van het leidingwater bruin doen kleuren. Sinds 10 jaar zijn er erg strenge regels voor de brandweer rond gescheiden gebruik van bluswater.

UPDATE 04/07, 14.20 uur
Het deel van de Sint-Bernardsesteenweg tussen de kerk van Schelle en de Abdijstraat is weer open voor al het verkeer.

UPDATE 04/07, 8.16 uur:
Auto's die buiten geparkeerd staan in de Adolf Vervlietlaan, Jos De Hondtlaan en Rupske Lauwerslaan moeten tot nader bericht buiten blijven staan. Mogelijks zijn er ook asbesthoudende brokstukjes vanuit het houtverwerkingsbedrijf op deze auto's beland. Een gespecialiseerde firma zal de situatie vandaag in kaart brengen.

UPDATE 04/07, 6.42 uur
De Sint-Bernardsesteenweg tussen de kerk van Schelle en de Abdijstraat is nog steeds afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voetgangers en fietsers kunnen dus wel passeren.

UPDATE 04/07, 1.22 uur
De Sint-Bernardsesteenweg tussen de kerk van Schelle en de Abdijstraat is nog steeds afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voetgangers en fietsen kunnen dus wel passeren.

UPDATE 04/07, 1.22 uur
Door de nablussingswerken blijft de Sint-Bernardsesteenweg tussen de kerk van Schelle en de Abdijstraat afgesloten. Ten vroegste in de namiddag zal de afsluiting opgeheven kunnen worden. Er is een omleiding voorzien via de A12. Ook De Lijn is op de hoogte. Bedankt voor uw begrip.

UPDATE 03/07, 22.25 uur
Buurtbewoners van de brandplaats moeten ook eventuele ventilatiesystemen uitschakelen. Kleurt het water van je kraan bruin? Laat het water stromen tot het weer normaal kleurt. Uit voorzorg vinden er staalnames plaats.

UPDATE 03/07 21.15 uur
De hulpdiensten zijn nog steeds ter plaatse. Men verwacht dat de situatie nog een tijdje gaat duren. Tot op heden is er geen weet van slachtoffers. De oorzaak van de brand wordt later onderzocht. Mensen die hinder ondervinden van de rook, houden ramen en deuren best nog steeds gesloten.

UPDATE 03/07, 20.30 uur
Er is nog steeds een zware brand in een zagerij in Hemiksem (omgeving Sint Bernardsesteenweg). De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Sluit ramen en deuren als je rookhinder hebt. De omliggende straten en de Provinciale Steenweg - St Bernardsesteenweg zijn afgesloten voor wagens. Deze straten blijven nog zeker enige tijd afgesloten. Vermijd dus deze omgeving!


;