Menu

Vergunning voor Individueel Bezoldigd Personenvervoer & bestuurderspas

Het nieuwe uitvoeringsbesluit van het Taxidecreet is op donderdag 29 juni gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en is dus in werking getreden.

Taxibestuurders en -exploitanten die al een bestuurderspas en vergunningen hadden, kunnen hun job steeds blijven uitoefenen conform het decreet individueel bezoldigd personenvervoer. Hun vergunningen en bestuurderspassen blijven vandaag nog steeds geldig.

Let er bij het afleveren van documenten goed op dat er niet meer wordt verwezen naar het vernietigde besluit van 8 november 2019. Enkel de nieuwe datum 9 juni 2023 is geldig. De relevante artikelen in het besluit zijn wel identiek.


Omschrijving

Elke bestuurder die diensten van individueel bezoldigd personenvervoer uitvoert dient vanaf 1 juli 2020 in het bezit te zijn van een bestuurderspas. De pas wordt afgeleverd door de gemeente van domicilie en tegen betaling van een retributie. 

Een bestuurderspas is geldig voor 5 jaar en is persoonlijk en onoverdraagbaar.

Aanvragen via:

Miranda Van De Vyver

miranda@hemiksem.be

Administratief medewerker

03 288 26 73

Voorwaarden

 • De bestuurder bewijst dat hij voldoet aan de voorwaarden over de zedelijkheid en de beroepsbekwaamheid. Deze voorwaarden staan vermeld op het aanvraagformulier.
 • Jaarlijks binnen de 3 maanden na de verjaring van de uitreiking van de bestuurderspas bezorgt de bestuurder spontaan een uittreksel uit het strafregister model 596.1-28 aan de bevoegde gemeentediensten.

Hoe aanvragen

Bestuurders of kandidaat-bestuurders moeten hun bestuurderspas zelf aanvragen via de Centaurus 2020 databank van de Vlaamse overheid

Aanvragers die niet gedomicilieerd zijn in het Vlaamse Gewest kunnen zich wenden tot een Vlaamse gemeente naar keuze. Een aanvraag kan alleen nog op papier ingediend worden wanneer inloggen in de Centaurus 2020 databank niet lukt.

De bestuurderspas wordt afgeleverd binnen een termijn van 20 dagen na de volledig verklaring van het aanvraagdossier. 

Weigeringsbeslissingen worden gemotiveerd.

Bestuurderspassen worden verleend voor een periode van 5 jaar en zijn hernieuwbaar.

Na goedkeuring zal u hiervan schriftelijk een melding van ontvangen. De bestuurderspas zal dan ter beschikking liggen aan het snelloket.

Bij te voegen documenten

Bij de aanvraag van een bestuurderspas zal u volgende documenten moeten opladen in de Centaurus 2020 databank van de Vlaamse overheid:

 • Een kopie van uw identiteitskaart
 • Een kopie van uw rijbewijs met geldige medische keuring
 • Een uittreksel uit het strafregister moedel 596.1-28 dat minder dan 3 maanden oud is
 • Een bewijs dat u beschikt over een minimale kennis van het Nederlands, gelijk aan het niveau B1 (of niveau A2 indien B1 nog niet behaald werd) van het Europees Referentiekader voor Talen. Hiervoor volstaat een kopie van een getuigschrift Nederlandstalig secundair onderwijs of volwassenenonderwijs of het resultaat van een taaltest.
 • Wanneer u ritten uitvoert met voertuigen aangepast aan het vervoer van personen in een rolstoel, een bewijs dat u beschikt over de vereiste kennis om deze personen te vervoeren.
 • Wanneer u een buitenlands staatsburger bent, een bewijs dat u toelating heeft om arbeidsprestaties te verrichten in België.

Kosten

De bestuurderspas wordt afgeleverd tegen de betaling van een retributie van 23,43 euro. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de index.

Vergunning voor het uitbaten van een dienst individueel bezoldigd personenvervoer

Individueel bezoldigd personenvervoer (TAXI)

Soorten taxidiensten
Er bestaan verschillende soorten individueel bezoldigd personenvervoer: straattaxi, standplaatstaxi, ceremonieel vervoer en openbaarvervoertaxi.
Er is sprake van een taxidienst of individueel bezoldigd personenvervoer als:
• de klant de bestemming bepaalt
• er geen vast traject is
• er geen vaste haltes zijn
• er maximaal 9 inzittenden zijn, inclusief de bestuurder.

Er zijn belangrijke voorwaarden gekoppeld aan de vergunning:


1. Voorwaarden voor de voertuigen:

Elk voertuig is zo uitgerust dat het maximaal 9 personen tegelijk kan vervoeren, bestuurder inbegrepen.
Elk voertuig is onbeschadigd, schoon, veilig en gekeurd als taxivoertuig en draagt een T-X-nummerplaat.
Jouw voertuig voldoet aan de groene normen die worden vooropgesteld. Die evolutie verloopt geleidelijk: hou rekening met de deadlines van 2025 en 2030.
• Een voertuig met 4+1 zitplaatsen, moet voldoen aan ecoscore 67 op basis van de WLTP-test (71 op basis van NEDC (2.0) voor voertuigen gebouwd voor 1 januari 2021)
- Vanaf ecoscore 74 wordt tot 2024 voor een voertuig een verlaagde jaarlijkse retributie aangerekend.
- Van 2025 tot 2030 geldt de verlaagde retributie alleen nog voor zero-emissievoertuigen.

De emissienormen zijn niet van toepassing voor minibussen die ingericht zijn voor aangepast vervoer en alleen voor het vervoer van mensen met mobiliteitsbeperking worden ingezet.

Je kan via www.ecoscore.be (dit is een externe link) controleren of jouw (toekomstig) voertuig voldoet aan de normen. Een voertuig dat niet voldoet krijgt geen vergunning.


2. Voorwaarden voor de exploitant:

• Beroepsbekwaamheid

- Activiteit individueel bezoldigd personenvervoer opgenomen in de KBO (= Kruispuntbank van Ondernemingen) met NACEBEL-code 49.320.
- Elke zaakvoerder of bestuurder, belast met het dagelijks bestuur, moet over een attest kennis Nederlands van niveau B1 (richtgraad 2.2) beschikken (volgens het Europees Referentiekader voor talen). Een vergunning kan afgeleverd worden bij een kennis van niveau A2, mits het niveau B1 (richtgraad 2.2) binnen termijn van 2 jaren wordt behaald. In dit laatste geval moet een ondertekende erewoordverklaring toegevoegd worden bij de aanvraag.
- De overgangsperiode voor het behalen van het taalniveau voor de huidige taxichauffeurs (die niet voldoen aan de taalvereiste) wordt met 2 jaar verlengd, tot en met 30 juni 2024.


• Goed gedrag en zeden
- Elke zaakvoerder of bestuurder, belast met het dagelijks bestuur, moet een uittreksel uit het strafregister (model 596.1-27) afleveren. Dit attest mag bij het indienen niet ouder zijn dan drie maanden.
- Het is verplicht om jaarlijks, binnen drie maanden na de verjaardag van de vergunning, de gemeente opnieuw een uittreksel uit het strafregister (model 596.1-27) te bezorgen. Het uittreksel mag niet ouder dan 3 maanden zijn?


• Solvabiliteit
- Als natuurlijk of rechtspersoon moet je eigenaar zijn van het voertuig (of voertuigen) dat je exploiteert of moet je beschikken over een aankoopovereenkomst met afbetaling of een leaseovereenkomst van het voertuig(en).
- Als exploitant moet je in orde zijn met jouw sociale bijdragen (sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen) en fiscale lasten (FOD Financiën).

3. Procedure

De vergunning
Exploitanten en kandidaat-exploitanten vragen hun vergunning of wijzigingen van die vergunning aan via de databank Centaurus 2020.
De gemeente int een jaarlijks geïndexeerde retributie op de ingeschreven voertuigen (Decreet 29/03/2019). Voor 2023 gelden volgende tarieven: Vergunning IBP standaard 409,96 euro per voertuig. Vergunning IBP eco 292,83 euro per voertuig

Voor een vlot verloop van de invoering van jouw aanvraag lees je best op voorhand op de webpagina van Centaurus 2020 de handleiding voor de exploitant en vergewis je ervan dat je alle gevraagde documenten bij de hand hebt en kan toevoegen. Ook deze website gidst je bij je aanvraag:
https://www.vlaanderen.be/taxi

Behandeling van de aanvragen
Het college van burgemeester en schepenen controleert de aanvragen en zal binnen 45 dagen (voor een vergunning) en 20 dagen (voor een bestuurderspas), nadat jouw aanvraag volledig is, een beslissing van goedkeuring of weigering meedelen. Zolang het dossier niet volledig is, begint deze termijn niet te lopen.

 • Een voertuig met 5+1 of 6+1 zitplaatsen moet voldoen aan ecoscore 63 op basis van de WLTP-test (66 op basis van NEDC (2.0) voor voertuigen gebouwd voor 1 januari 2021) (monovolume).
  • Vanaf ecoscore 71 wordt tot 2024 voor een voertuig een verlaagde jaarlijkse retributie aangerekend.
  • Van 2025 tot 2030 geldt de verlaagde retributie alleen nog voor zero-emissievoertuigen.
 • Een minibus met meer dan 5 zitplaatsen moet voldoen aan ecoscore 54 op basis van de WLTP-test (56 op basis van NEDC (2.0) voor voertuigen gebouwd voor 1 januari 2021).
  • Vanaf ecoscore 61 wordt tot 2024 voor een voertuig een verlaagde jaarlijkse retributie aangerekend.
  • Van 2025 tot 2030 geldt de verlaagde retributie alleen nog voor zero-emissievoertuigen.

  De emissienormen gelden niet voor voertuigen die voor 2020 waren vergund:
  • als taxi
  • voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (VVB).
  De emissienormen zijn gedeeltelijk van toepassing op voertuigen die uitsluitend voor ceremonieel vervoer worden vergund:
  • Voertuigen ouder dan 40 jaar zijn vrijgesteld.
  • Voertuigen jonger dan 40 jaar kunnen vanwege hun exclusieve karakter een vrijstelling krijgen van de secretaris-generaal van MOW.

 • Aanvragen via: 

  Ann Matthysen
  ann@hemiksem.be

  administratief medewerker dienst secretariaat
  03 288 26 51

  Taalvereisten voor taxi

  In 2020 trad het nieuwe taxidecreet in Vlaanderen in werking met als doel om taxi’s als aantrekkelijk en toegankelijk vervoermiddel in de markt te zetten. Bij die hervorming werd ook verplicht dat taxichauffeurs een bepaald niveau van het Nederlands moeten behalen. Die vereiste werd gekoppeld aan de bestuurderspas die sinds 1 juli 2020 verplicht is in Vlaanderen. Ten laatste 2 jaar nadat u die pas hebt gekregen, moet u een attest van taalniveau Nederlands B1 (richtgraad 2.2) kunnen tonen. De overgangsperiode voor het behalen van het juiste taalniveau voor taxibestuurders (die nog niet voldoen aan de taalvereiste) werd in juni 2022 met 2 jaar verlengd, tot en met 30 juni 2024.


  Deadline 30 juni 2024

  Hebt u vóór 1 juli 2022 uw bestuurderspas ontvangen, maar beheerst u nog niet het gevraagde taalniveau? Dan hebt u nog tot en met 30 juni 2024 de tijd om u bij te scholen.

  Beschikt u over een bestuurderspas maar voldoet u nog niet aan de taalvereiste? Dan is het sterk aangeraden om in te stappen in de nieuwe online cursus bij KISP of QRIOS. De nieuwe opleiding kan afgerond worden voor de deadline van 30 juni 2024.


  Inschrijven
  Inschrijven voor de online modules gebeurt via de websites van de centra voor volwassenenonderwijs (CVO’s):

  Opgelet: hebt u nog geen enkele module NT2 gevolgd? Neem dan eerst contact op met het Agentschap Integratie en Inburgering. Een consulent zal u daar verder helpen en begeleiden naar het opleidingsaanbod dat het best bij u past.