Menu

Overzicht (wegen)werken


Veel gestelde vragen over Gemeenteplaats, Assestraat, Kerkeneinde en begin UNO-laan

heraanleg gemeenteplaats

Veel gestelde vragen en antwoorden i.v.m. de werken

Hoe zullen de autobussen van De Lijn rijden?

Vanaf maandag 29 januari zal bus 133 haar normale traject volgen.

Buslijn 14 zal vanaf dinsdag 30 januari de vroegere omleiding van de markt volgen: Heiligstraat ➡️ Gemeenteplaats ➡️ Assestraat ➡️ Parklaan ➡️ Acacialaan ➡️ Beukenlaan ➡️ U.N.O.-laan.

Zal de Frans Blocklaan toegankelijk blijven voor de bewoners?

Ja. De bewoners van de Frans Blocklaan zullen over de Gemeenteplaats kunnen rijden en zo hun straat bereiken.

Waar komt IGEAN het afval ophalen?

Bewoners van de werfzone plaatsen hun afvalzakken en -containers buiten de werfzone. Voor de bewoners van de Frans Blocklaan wordt het afval verzameld op de hoek van de Kerkstraat en Gemeenteplaats, tegen de muur van de begraafplaats.

Wordt de nieuwe omleiding tweerichtingsverkeer?

Ja. Je kan over de volledige omleiding in beide rijrichtingen rijden.

Zal de Gemeenteplaats dubbelrichtingsverkeer blijven?

Ja, de fietssuggestiestroken die naast de goten liggen behoren tot de rijweg. Als er geen fietsers zijn mag er dus met andere voertuigen over gereden worden.

De riooldeksels en de goot van de rijweg steken boven de onderlaag van de asfalt uit, is dit niet gevaarlijk?

De aannemer voorziet een asfaltlaag rondom de riooldeksels en de goot zodat die geen gevaarlijke situaties veroorzaken.

Worden er tijdelijke parkeerplaatsen voorzien?

Tijdens de werken in de U.N.O.-laan zullen er extra parkeerplaatsen voorzien worden in de plantvakken tussen de Eikenlaan en de werfzone van de U.N.O.-laan.

Waarom kan het rode asfalt niet eerder aangelegd worden?

Dit soort asfalt is erg gevoelig voor weersomstandigheden tijdens de plaatsing. Asfaltcentrales leveren dit soort asfalt daarom niet in de wintermaanden.

Waarom kan de toplaag op het Kruispunt niet eerder aangebracht worden?

Ook de producten voor de toplaag op het kruispunt worden niet geleverd tijdens de wintermaanden.

Waarom kan het kruispunt van de Gemeenteplaats al niet open tijdens het bouwverlof?

Er moeten nog teveel zaken afgewerkt worden op het kruispunt. De nodige signalisatie kan pas vanaf de tweede week van januari geplaatst worden of aangebracht worden. In samenspraak met de verkeerspolitie is beslist dat het kruispunt niet op een veilige manier opengesteld kan worden voor het verkeer. Voor de bewoners zal er toegang voorzien worden.

Hoe komt het dat ik nu water in de kelder heb, terwijl dat daarvoor niet het geval was?

Defecte riolering draineert mee het grondwater, waardoor de grondwaterstand lager wordt en een kelder droog kan zijn. Naast draineren, lekt een kapotte riool ook veel stoffen in de grond die een bedreiging vormen voor de natuur. Daarom wordt de riolering vervangen door een nieuwe.

Na de aanleg van een nieuwe riolering die niet lekt, wordt het grondwater niet langer gedraineerd en kan het grondwater soms lokaal hoger komen te staan. Daarom moeten kelders, in vooral oudere huizen, soms drooggelegd worden na rioleringswerken.

Bekijk het informatiefilmpje van Aquafin voor alle informatie.

Blijft mijn zelfstandige zaak toegankelijk voor klanten, leveranciers...?

De aannemer zal er alles aan doen om de bereikbaarheid van je zaak te garanderen voor klanten, bezoekers, toeleveranciers... Het lokaal bestuur waakt aandachtig over de situatie.

Zal de oprit van mijn woning toegankelijk blijven voor wagens? 

Bij de werken wordt erop gelet om de opritten van woningen zo toegankelijk mogelijk te houden. Tijdens enkele specifieke werken zullen de opritten noodgedwongen ontoegankelijk zijn; bijvoorbeeld wanneer de rioleringsbuizen geplaatst worden, de betonnen weggoot gegoten wordt, de weg geasfalteerd wordt of de oprit aangelegd wordt. Als buurtbewoner krijg je uiteraard op tijd een verwittiging over de eventuele ontoegankelijkheid van je oprit.

Blijft mijn woning bereikbaar voor vuilnisophalingen? 

De vuilnisophalingen gaan gewoon door, zoals aangegeven in de ophaalkalender van IGEAN. IGEAN heeft weet van de werken. De aannemer zal proberen om voorbijkomende vuilniswagens een zo goed mogelijke doorgang te geven. Geraakt de vuilniswagen niet tot aan je woning? Plaats dan je gft-container en de vuilniszakken op de hoek van een nabije straat. Daar kan je na de ophaling je gft-container terugvinden. Let erop dat je adres duidelijk aangebracht is op de container. Uiteraard zal de aannemer de de nodige afspraken maken met IGEAN en zal hij op tijd de buurtbewoners inlichten.

Ik wil verhuizen of verbouwen tijdens de werken. Is dat mogelijk? 

Wanneer je plant te verhuizen of je woning te verbouwen, neem je best minstens één week op voorhand contact op met de aannemer. Hij/zij kan dan zo goed als mogelijk rekening houden met je verhuis of verbouwingen in de werkplanning.

Waar kan ik tijdens de werken terecht met praktische vragen? 

Wanneer je praktische vragen hebt over bijvoorbeeld de bereikbaarheid, kan de aannemer jou heel wat nuttige informatie bezorgen. Zodra de aannemer aangesteld is, publiceren we zijn/haar gegevens op deze webpagina. Technische vragen kan je stellen aan Dirk Smits, afdelingshoofd van onze gemeentelijke technische dienst. Je kan hem bereiken via dirk.smits@hemiksem.be.

Ben ik verplicht om mijn woning aan te sluiten op de riolering? 

Elke woning die zich bevindt in een straat met riolering, moet op die riolering aangesloten zijn. Wanneer er gescheiden riolering in je straat aangelegd wordt, moet je ook op privaat domein vuil water (DWA) en regenwater (RWA) scheiden. Dat heet 'afkoppelen'. De Vlaamse milieureglementering verbiedt lozing van regenwater in een riolering die uitsluitend bestemd is voor afvalwater. (Omgekeerd geldt uiteraard hetzelfde.) Als je regenwater niet afkoppelt, mag water-link je woning niet aansluiten op het gescheiden rioleringsstelsel. Je afvalwater kan dan niet gezuiverd worden.

Hoe wordt de uitgegraven grond weggevoerd?

De grond die uitgegraven wordt tijdens de werken wordt tijdelijk opgeslagen op het terrein van Proviron. Later wordt deze grond deels hergebruikt bij het opnieuw aanleggen van de straten. 

Info over Gemeenteplaats, Assestraat, Kerkeneinde en begin UNO-laan

Op 1 maart 2023 is de heraanleg van de Gemeenteplaats en omgeving gestart, met de rioleringswerken in het Kerkeneinde als eerste fase. Dankzij de heraanleg wordt het hart van onze gemeente opnieuw een bruisende ontmoetingsplek. Hieronder vind je veel gestelde vragen en antwoorden over de werken.

Allerlei actueel nieuws over de werken kan u hier vinden. 

Waarom deze werken?

Deze werken hebben als doel een volledig nieuw gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen in Kerkeneinde, Assestraat, Gemeenteplaats en een deel van U.N.O.-laan. In de toekomst zal afvalwater en regenwater apart afgevoerd worden. Het regenwater van het noordelijk deel van het projectgebied wordt afgevoerd richting kasteelgracht. Het regenwater van het zuidelijk deel komt via een nieuw te realiseren bufferbekken in de Winterloop terecht. Verder wordt er zoveel mogelijk ingezet op infiltratie van regenwater. Dit gebeurt via wadi’s in de bermen, via een bekken in het park aan Gemeenteplaats of via een bekken aan de Winterloop ter hoogte van Kerkeneinde. Na de rioleringswerken wordt ook de wegenis volledig vernieuwd. Waar mogelijk worden voetpaden en parkeerstroken aangelegd in waterdoorlatende materialen. Een deel van de bestaande bomen wordt vervangen en er zal meer ruimte komen voor groen en nieuwe bomen.


Waar wordt gewerkt?

Zie foto plan.

Wat gebeurt eerst?

Voordat de rioleringswerken kunnen beginnen, voeren de nutsbedrijven (bv. Pidpa, Fluvius, Telenet, Proximus, …) aanpassingswerken uit aan hun netten. Deze aanpassingswerken werden al grotendeels uitgevoerd.

Wanneer starten de rioleringswerken?

In de loop van februari starten de voorbereidende werken. De aannemer zal dan de bomen rooien die moeten verdwijnen. Vanaf woensdag 1 maart 2023 start de aannemer met de eigenlijke rioleringswerken. Hij werkt in verschillende fasen. Merk op dat verschillende fasen overlappen, op die manier trachten we de totale duurtijd van de werken zo veel mogelijk te beperken. De timing per fase ziet er zo uit:

Fase Plaats – omgeving werken Start Vermoedelijke duur
1B Kerkeneinde 1 maart 2023 19 weken
1A Werken op privaat domein Kerkeneinde Eind maart 14 weken
3 Assestraat (tussen Jan Sanderslaan en Parklaan, incl kruipunt Jan Sanderslaan) 15 maart 2023 15 weken
4 Assestraat (tussen Parklaan en Beukenlaan, incl kruispunt Parklaan) 11 april 2023 17 weken (incl bouwverlof)
5 Assestraat (tussen Beukenlaan en Gemeenteplaats, excl kruispunt Gemeenteplaats) 11 april 2023 22 weken (incl bouwverlof)
6A Kruispunt Gemeenteplaats – Assestraat - Lindelei 19 juni 2023 14 weken (incl bouwverlof)
6B Gemeenteplaats midden september 2023 23 weken (incl kerstvakantie)
7 U.N.O.-laan 29 januari 2024 17 weken


Opgelet: Deze planning is louter informatief en kan veranderen door onvoorziene omstandigheden (o.a. slecht weer). Het einde van de werken zal vermoedelijk zomer of najaar 2024 vallen.

Werken zorgen voor hinder

Overal waar wordt gewerkt, is er hinder. Graafmachines maken nu eenmaal lawaai, vrachtwagens die over zand rijden maken stof, bij aanhoudende regen zal er modder in de straat liggen. Soms zal het wat moeilijker zijn om aan uw woning te geraken.

Samen met de aannemer doen we er echter alles aan om de hinder waar mogelijk te beperken. Daarvoor nemen we verschillende minderhindermaatregelen.

Bereikbaarheid van je woning

De straten worden per deel opgebroken. Eerst verwijdert de aannemer de wegenis en daarna graaft hij over korte afstand een sleuf voor de rioolbuis. Zodra de buis in de grond ligt, wordt de sleuf aangevuld en afgedekt met steenslag. Daar kunt u met de wagen voorzichtig over rijden. Matig daarom a.u.b. uw snelheid, het blijft een werf.

Plaatselijk verkeer is mogelijk

Tijdens de werken is enkel plaatselijk verkeer mogelijk, maar tijdens de werkuren (van 6.30 tot 16.30 uur) zal dit op bepaalde momenten toch hinder ondervinden. Denk bv. aan stilstaande of manoeuvrerende werfvoertuigen.

Af en toe zult u met de auto niet tot bij uw oprit of garage kunnen. Bv. als de sleuven voor de rioolbuizen worden gegraven, klinkers worden geplaatst of asfalt wordt gelegd. De aannemer laat u dit op voorhand weten. Hij zal u vragen om uw wagen tijdig in een andere straat of de op de voorziene ruimte te parkeren. Te voet geraakt u uiteraard altijd bij uw woning.

Veiligheid staat voorop

Op een werf schuilt achter elke hoek mogelijk gevaar. Om de veiligheidsrisico’s voor u en voor ons te beperken, nemen we een hele reeks maatregelen. Maar als we de veiligheid voor iedereen willen vergroten, dan hebben we uw hulp nodig!

Enkele richtlijnen:

 • Respecteer de werfsignalisatie, de afsluitingen en de verkeersregels.
 • Ga alleen op de werf als het niet anders kan.
 • Maak altijd oogcontact met de vrachtwagenchauffeur of kraanbestuurder. Alleen zo bent u zeker dat hij of zij u gezien heeft.
 • Zorg dat u alles ziet en hoort, berg uw gsm even op.
  

Openbaar vervoer
Het is mogelijk dat De Lijn zijn traject aanpast volgens de omleiding en/of dat er tijdelijke haltes worden voorzien. De openbare vervoersmaatschappij informeert de reizigers aan de betrokken haltes en verwijst ze door naar de tijdelijke stopplaatsen. Meer informatie op www.delijn.be.

Post

Bpost werd verwittigd van de werken in uw straat.

Huisvuilinzameling

Met de huisvuilophaaldienst werden afspraken gemaakt zodat het huisvuil ook tijdens de werken wordt opgehaald. Als de riolering in de straat wordt gelegd, dan kan de vuilniswagen niet door. Breng daarom a.u.b. uw huisvuil op de normale ophaaldagen naar de dichtstbijzijnde bereikbare hoek van de straat.

Is dit voor u onmogelijk, laat dit dan even weten aan de werfleider van de aannemer. (zie Praktische vragen) Zo kunt u samen met hem/haar een oplossing zoeken.

Verhuis of levering

Plant u een verhuis of verwacht u een bijzondere levering tijdens de werken? Laat het tijdig weten aan de werfleider van de aannemer of het Aquafin Contactcenter (zie Praktische vragen). Zo kan de aannemer in zijn planning rekening houden met uw vraag.

Belangrijk voor handelaars en ondernemingen

Hinder door de werken voor uw deur? Dan kunt u mogelijk een hinderpremie van 2.000 euro krijgen van het Vlaamse Gewest. Als u voor deze premie in aanmerking komt, dan krijgt u van het Agentschap Innoveren & Ondernemen automatisch een bericht. Daarmee kunt u de uitbetaling van de premie aanvragen. Bent u gedwongen uw zaak volledig te sluiten, dan kunt u bijkomend een sluitingspremie vragen. Voorwaarden en meer info:

www.vlaio.be/hinderpremie.

Buurtafgevaardigde

We verwelkomen graag een of meerdere vertegenwoordigers van de bewoners en/of handelaars op de werfvergadering. Ze zijn immers de ideale schakel tussen de buurtbewoners en de projectleiding. De vertegenwoordigers kunnen uw vragen bundelen en bespreken op het werfoverleg. Zo wordt u rechtstreeks betrokken bij de uitvoering van de werken. Geïnteresseerd? Laat dit even weten aan de projectmanager.

Meer informatie en vragen

 • Op de website www.aquafin.be
 • Krijg als eerste de updates via de digitale nieuwsbrief, schrijf u in op de website van Aquafin
 • Contactcenter Aquafin

 

Praktische vragen

Een praktische vraag over bv. de toegang tot uw woning of de afwerking van de oprit? Verhuis of levering gepland, …?

 • Aannemer TM DCA Infra – Besix Infra.
  Algemeen telefoonnummer: 0800 96 222
  Email: info@dcainfra.be
 • Ook het lokaal bestuur volgt dit project op.
  Dirk Smits
  Tel. 03 288 26 69
  Dirk.smits@hemiksem.be

Noodgeval

Bel buiten de werkuren (voor 8.00 uur en na 17.00 uur) en in het weekend het gratis noodnummer 0800 16 603. Ook op brug- en feestdagen.

Onderbreking van de nutsvoorzieningen

Bij werken aan de nutsleidingen (water, gas, elektriciteit of telefonie/internet/televisie) kan het gebeuren dat de toevoer of het signaal wordt onderbroken. U kunt dit best rechtstreeks melden aan van de volgende nutsbedrijven:

Drinkwater

Pidpa * 0800 90 300

Aardgas

Fluvius

* Storingen 078 35 35 00

* Gasreuk 0800 65 065

Elektriciteit

Fluvius

* Storingen 078 35 35 00

Telecommunicatie

Proximus * Storingen 0800 22 800
Telenet * Storingen 015 66 66 66

Als de onderbreking het gevolg is van de activiteiten van de aannemer van de rioleringswerken, dan neemt deze onmiddellijk contact met het nutsbedrijf dat de herstelling moet uitvoeren. Het kan echter geen kwaad dat u zelf ook nog eens het nutsbedrijf verwittigt.

Allerlei actueel nieuws over de werken kan u hier vinden.

 

Fase plan werken Impressie gemeenteplaats

Contact

Dirk Smits

Expert strategische projecten
03 288 26 69
dirk.smits@hemiksem.be