Menu

Openbare onderzoeken


Bekendmaking en terinzagelegging van plan-MER voor Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2023- 2030

Het college van burgemeester en schepenen, maakt bekend dat op 28 april 2023 Het Team omgevingseffecten de plan-MER voor Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2023- 2030 goedgekeurd heeft.

Het goedkeuringsverslag en het goedgekeurde MER-rapport worden gepubliceerd op www.omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank in de dossierdatabank onder het nr. PL0276 en op de website van de gemeente Hemiksem.

Bekendmaking vaststelling besluit sectorale voorwaarden windturbines

De Vlaamse Regering stelde op 7 juli 2023 een besluit vast met sectorale milieuvoorwaarden , die van toepassing zijn op alle vergunningsplichtige en meldingsplichtige inrichtingen voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie in Vlaanderen. Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 17 juli 2023.

Met dit besluit stelt de Vlaamse Regering sectorale milieuvoorwaarden voor windturbines vast om de mogelijke milieuhinder ervan voor omwonenden te voorkomen of te beperken. Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de indelingslijst die bij titel II van het VLAREM is gevoegd.
In een plan-MER zijn de mogelijke effecten van deze sectorale voorwaarden op mens en milieu onderzocht. Team Omgevingseffecten (team Mer) keurde het plan-MER goed op 21 april 2023. 

Alle documenten kunnen ingekeken worden via onderstaande link of op afspraak bij dienst Ruimte tijdens de kantooruren van het gemeentehuis.

https://omgeving.vlaanderen.be/vaststelling-van-de-sectorale-voorwaarden-voor-windturbines

Bekendmaking openbaar onderzoek Heiligstraat 97

Betreft: 2023122 / projectnummer OMV_2023143815 door de heer Laurens Lembrechts wonende te Roderveldlaan 100/64 te 2640 Mortsel, gelegen Heiligstraat 97 - voor het verbouwen van een eengezinswoning.

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge hoger vermelde aanvraag.

Het dossier kan worden ingekeken bij de dienst Ruimte van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt U deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen voor 20/02/2024.

De burgemeester

Luc Bouckaert

​Openbaar onderzoek rooilijn aan de Heuvelstraat – Annaplein

BEKENDMAKING EN KENNISGEVING

BESLUIT GEMEENTERAAD

Rooilijn aan de Heuvelstraat – Annaplein

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Hemiksem brengt in uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van 19 maart 2024 ter kennis dat het rooilijnplan ‘Annaplein’ definitief werd vastgesteld.

Het dossier werd ter inzage gelegd van het publiek van maandag 29 januari 2024 t.e.m. woensdag 28 februari 2024.

Er werden geen bezwaarschriften ingediend.

Het gemeenteraadsbesluit tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk rooilijnplan Annaplein ligtter inzage bij de gemeentelijke dienst Ruimte, na afspraak tijdens de openingsuren (ma-vrij 9-12, di-wo 14-16), op volgend adres: Sint-Bernardusabdij 1 te 2620 Hemiksem.

Het gemeenteraadsbesluit tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk rooilijnplan Annaplein is te raadplegen via www.hemiksem.be > Leefomgeving > Omgeving: Vergunningen en Onderzoeken.

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk rooilijnplan Annaplein kan een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Regering volgens de modaliteiten vervat in artikel 24 van het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019 middels een beveiligde zending binnen een termijn van 30 dagen. Deze termijn gaat in de dag nadat de beslissing overeenkomstig artikel 18 of 22, tweede en derde lid, werd betekend.

Te Hemiksem, 9 april 2024

Bekendmaking openbaar onderzoek bijstelling voorwaarden over emissies van zware metalen Umicore

Betreft: 20245 / projectnummer OMV_2024004554 door Ralf Speek namens Provincie Antwerpen en Michiel Ceulemans namens UMICORE NV gevestigd te Adolf Greinerstraat 14 te 2660 Antwerpen, gelegen Adolf Greinerstraat 14, 139, Herbekestraat 58, 62, 80, Titanstraat 1, 5, 9, 10, 11 en 13 - voor het ambtshalve bijstelling van de voorwaarden over emissies van zware metalen.

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge hoger vermelde aanvraag.

Het dossier kan worden ingekeken bij de dienst Ruimte van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt U deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen voor 29/02/2024.

De burgemeester

Luc Bouckaert

BERICHT VAN DEFINITIEVE VASTSTELLING

Op 20 september 2023 keurde het Team Omgevingseffecten van de Vlaamse overheid het plan-milieueffectenrapport (plan-MER); horende bij het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen, goed. Op 26 oktober 2023 heeft de provincieraad van Antwerpen een besluit genomen, waarin ze het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen (kortweg Beleidsplan Ruimte), definitief heeft vastgesteld. De provincie Antwerpen ontving van de Vlaamse Regering geen voorbehoud op het Beleidsplan Ruimte.

Het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen bevat een strategische visie en 3 beleidskaders, namelijk (1) sterke netwerken: ruimte en mobiliteit; (2) levendige kernen en (3) Verdichten en ontdichten van de ruimte. Het Beleidsplan Ruimte herdefinieert het ruimtegebruik in de provincie Antwerpen. Deze visie op (middel)lange termijn zet de lijnen uit om de schaarse ruimte anders te gebruiken en dit ter vervanging van het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA).

U kan het definitief vastgestelde Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen en de definitieve plan-MER, alsook het definitief vaststellingsbesluit bekijken via de webpagina van de provincie Antwerpen: www.provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte. Op deze webpagina vindt u tevens alle procesinformatie.

Ook zijn deze documenten raadpleegbaar op de websites van de 69 gemeenten in de provincie Antwerpen en op de website van het Team Omgevingseffecten van de Vlaamse overheid, www.omgeving.vlaanderen.be (via de MER-dossierdatabank, dossiernummer PL0263).

Tevens liggen de plannen ook ter inzage op het provinciehuis van Antwerpen en bij de 69 gemeentehuizen in de provincie Antwerpen.

Bekendmaking openbaar onderzoek Tankopslag Verbeke nv

Betreft: 202411 / projectnummer OMV_2023171648 door Ryan Verbeke namens TANK OPSLAG VERBEKE NV met als contactadres Terlochtweg 60-64 te 2620 Hemiksem, gelegen Terlochtweg 60 - voor het slopen van het bestaande tankpark en een bureelconstructie, bouwen van een nieuw tankpark, bouwen van een laadstation, bouwen van een nieuwe pompenzone en plaatsen van een technische container.


3.6.3.2°, 6.4.3°, 6.5.1°, 15.1.1°, 15.2., 16.3.2°a), 17.1.1.1°, 17.1.2.1.1°, 17.1.2.2.3°, 17.2.2., 17.3.2.1.1.3°, 17.3.2.1.2.3°, 17.3.2.2.3°b), 17.3.4.3°, 17.3.5.3°, 17.3.6.3°, 17.3.7.3°, 17.3.8.3°, 17.4., 24.2., 29.5.2.1°a), 39.1.3°, 39.4.1° en 43.1.3°

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge hoger vermelde aanvraag.

Het dossier kan worden ingekeken bij de dienst Ruimte van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

De gemeente organiseert een informatievergadering over de aanvraag op 18 maart 2024 om 19:30 op het volgende adres: Administratie Centrum - Frans Cauwenberghszaal, Sint-Bernardusabdij 1 te 2620 Hemiksem

Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt U deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen voor 23/03/2024.

De burgemeester

Luc Bouckaert

Betreft: 202417 / projectnummer OMV_2023157554 door Johan Pieraerts namens Antwerpen gevestigd te te , gelegen Adolf Greinerstraat 475, Van Praetstraat 120 en 140 - voor het heraanleggen van een deel van de Adolf Greinerstraat.

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge hoger vermelde aanvraag.

Het dossier kan worden ingekeken bij de dienst Ruimte van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt U deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen voor 04/04/2024.

De burgemeester

Luc Bouckaert

Bekendmaking openbaar onderzoek verkaveling Bekaertsite

Betreft:20236 / projectnummer OMV_2023149363 door Thomas Collin namens COLLIN J. LANDMETERSKANTOOR gevestigd te Gaston Fabrélaan 46 te 2610 Antwerpen, gelegen Heuvelstraat - voor het verkavelen van de Bekaertsite, het aanleggen van infrastructuur- en wegeniswerken en groenaanleg

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge hoger vermelde aanvraag.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt U deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen voor 06/04/2024

De burgemeester

Luc Bouckaert

Bekendmaking openbaar onderzoek rooilijnplan Bekaertsite

Omgevingsloket nummer : OMV_2023149363, Dossiernummer gemeente: 2023-6

Thomas Collin namens COLLIN J. LANDMETERSKANTOOR heeft een aanvraag ingediend voor het verkavelen van gronden met wijzigen van een rooilijn.

Kort omschreven gaat het over de vaststelling van het rooilijnplan voor de site Bekaert

Overeenkomstig artikel 17, §2 van het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen wordt het ontwerp van dit rooilijnplan aan een openbaar onderzoek onderworpen.

De aanvraag heeft als adres Heuvelstraat ZN, kadastraal gekend als, (afd. 1) sectie C 298 Y en (afd. 1) sectie C 298 V

Het ontwerp van gemeentelijke rooilijnplan ligt van 8 maart 2024 tot en met 6 april 2024 ter inzage bij de gemeentelijke technische dienst tijdens de openingsuren (ma-vrij 9-12, di-wo 14-16), op volgend adres: Sint-Bernardusabdij 1 te 2620 Hemiksem.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket:. www.omgevingsloket.be. Voor meer info kan u terecht bij

Gemeente Hemiksem

Dienst Omgeving

Email: omgeving@hemiksem.be

Tel: 03 288 26 60

De Vlaamse Regering stelde op 10 maart 2023 de programmatische aanpak stikstof (PAS) vast. De PAS is een omvattend, realisatiegericht beleidsprogramma dat bijdraagt tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de depositie van stikstof op Speciale Beschermingszones structureel en planmatig terug te dringen.

Met het decreet over de programmatische aanpak stikstof (het ‘Stikstofdecreet’) legde het Vlaams Parlement eind januari 2024 onder meer de rechtsgrond vast voor specifieke emissie-reducerende maatregelen die vervat zijn in de PAS, en voor beoordelingskaders voor de stikstofimpact van vergunningsplichtige activiteiten. Het Stikstofdecreet trad op 23 februari 2024 in werking.

Het Stikstofdecreet verwijst naar de mogelijkheid tot extern salderen in het kader van de individuele passende beoordeling. Extern salderen houdt in dat een vergunningsplichtig project – de saldonemer – voor het terugdringen van zijn stikstofemissies beroep kan doen op emissies die door een ander project – de saldogever – worden stopgezet. Het Stikstofdecreet voorziet dat de Vlaamse Regering de voorwaarden voor extern salderen vaststelt via een op te maken Besluit (‘BVR extern salderen’).

De Vlaamse Regering onderzoekt door middel van een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) en de bijhorende passende beoordeling onder welke voorwaarden extern salderen mogelijk is in het kader van het Stikstofdecreet, en onderzoekt de mogelijke effecten van extern salderen op mens en milieu. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vindt u onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure.

Van 5 april tot en met 3 juni 2024 kunt u de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor alternatieven.

De kennisgeving kan geraadpleegd worden in de dossierdatabank op www.mervlaanderen.be, op de website https://www.vlaanderen.be/stikstof, bij de Vlaamse gemeenten en op hun website.

Tot en met 3 juni 2024 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan het Team Omgevingseffecten van het Departement Omgeving. U doet dat bij voorkeur via het digitaal inspraakformulier (www.omgeving.vlaanderen.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota). U kunt uw reactie ook via mail bezorgen aan mer@vlaanderen.be, ter plekke overmaken aan het Team Omgevingseffecten in Brussel of met de post versturen naar onderstaand adres.

Meer informatie over milieueffectrapportage vindt u op omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage of telefonisch via het gratis nummer 1700.

 
Departement Omgeving Team Omgevingseffecten

Milieueffectrapportage

Plan-MER BVR Extern Salderen (PL0311)

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 BRUSSEL

mer@vlaanderen.be

Downloads


Contact

Dienst Ruimte

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 60
E-mail:

Het Administratief Centrum is enkel open op afspraak. Meer info kan u hier vinden.

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag - woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 01/05/2024, 09/05/2024, 10/05/2024, 20/05/2024, 11/07/2024, 12/07/2024, 21/07/2024, 15/08/2024, 16/08/2024, 01/11/2024, 02/11/2024, 11/11/2024, 25/12/2024, 26/12/2024, 27/12/2024
Deze dienst is nu gesloten