Menu

Openbaar onderzoek project Engie windturbines


Informatie project

ENGIE diende in maart bij het provinciebestuur een vergunningsaanvraag in voor de bouw van vier windturbines met een tiphoogte van 180 meter op de site van Umicore. In de vergunningsaanvraag zijn twee windturbines voorzien op grondgebied Hemiksem.

Er hebben een aantal voorbesprekingen tussen ENGIE, Umicore en het schepencollege van Hemiksem plaatsgevonden. De mening van het schepencollege is dat 4 windturbines van dat formaat op relatief korte afstand van woongebieden in Hemiksem en Hoboken voor een overschrijding van de ruimtelijke draagkracht gaat zorgen.

Windturbines hebben een mogelijke impact op de omgeving gezien hun hoogte van 180 meter. De slagschaduw van de wieken (die een rotordiameter van 130 meter zouden hebben), beeldkwaliteit, geluidsproductie en veiligheid zijn een aantal voorbeelden van hinderaspecten die windmolens met zich kunnen meebrengen.

Diverse studies zijn uitgevoerd om deze effecten in te schatten conform de huidige VLAREM wetgeving. Als bijzondere maatregel voor dit project zal ENGIE de slagschaduw voor omwonenden tot nul herleiden (technisch minimum).

Het schepencollege is van mening dat investeringen in groene energie en in windturbines mogelijk moeten zijn en daarom is vanuit het college het voorstel gedaan om de plannen verder uit te werken op basis van 2 windturbines met afmetingen die ruimtelijk inpasbaar zijn voor de omgeving. Helaas stellen we nu vast dat de vergunningsaanvraag toch uitgaat van 4 windturbines met een tiphoogte van 180 meter.

De financiële voordelen voor ENGIE en Umicore mogen niet harder doorwegen dan de leefkwaliteit van onze omwonenden.

Informatie over het openbaar onderzoek vindt u via deze link.

De beoordeling naar de wetgeving en de draagwijdte naar de omgeving zal door de administratie van de provincie onderzocht worden mede op basis van adviezen waaronder deze van de gemeente en de mogelijke bezwaren. Het is uiteindelijk de deputatie die op basis van al deze elementen de vergunning kan afleveren of weigeren.

Op woensdag 24 april organiseerde ENGIE een infosessie over dit windturbineproject te Hemiksem. De kaarten, fotosimulaties en infopanelen kan u hier ook terugvinden.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt u deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen voor 18 mei 2019.

Dit bezwaar kan u ook online indienen via het omgevingsloket op volgende website: omgevingsloket

Fotosimulaties

Fotosimulatie 1 Fotosimulatie 2 Fotosimulatie 3 Fotosimulatie 4 Fotosimulatie 5 Fotosimulatie 6 Fotosimulatie 7 Fotosimulatie 8 Fotosimulatie 9

Bekendmaking wijziging omgevingsvergunning windturbines

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN WIJZIGING VAN EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Omgevingsloket nummer : OMV_2019020452, Dossiernummer gemeente: 2019-31 Siegfried Vanhevel namens ELECTRABEL NV heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen. − stedenbouwkundige handelingen − de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten Kort omschreven gaat het over wijziging van de Bouw 4 windturbines naar 2 windturbines

RUBRIEKEN: 12.2.2° en 20.1.6.1°c)

Rubrieken

Volgende rubrieken worden aangevraagd:
Rubriek Omschrijving

12.2.2° Twee transformatoren

20.1.6.1°c) Twee windturbines

Max vermogen per windturbine is 4,5 MW

Werken

Volgende werken worden aangevraagd: Elektriciteitskabel ter connectie van windturbine met net/aansluitingscabine

Elektriciteitskabel ter connectie van windturbine met net/aansluitingscabine

Windturbine

Werkplatform ter oprichting en onderhoud van windturbine

Verwijderen van hoog- en laagstammige bomen voor fundering en werkzone van WT3

Windturbine met bijhorende fundering

Windturbine Elektrische aansluitingscabine ter connectie van windturbines met het net

Werkplatform ter oprichting en onderhoud van windturbine

Werkplatform ter oprichting en onderhoud van windturbine

Elektriciteitskabel ter connectie van windturbines met het distributienet

Windturbine met bijhorende fundering

De aanvraag heeft als adres Adolf Greinerstraat 139, Herbekestraat 62, Titanstraat 1 en 10 kadastraal gekend als Hoboken, (afd. 1) sectie C 23 C2, (afd. ) sectie C 242 W25, (afd. ) sectie C 516 M, (afd. ) sectie C 557 G4, (afd. ) sectie C 593 B, (afd. ) sectie C 597 F, (afd. 1) sectie C 17 V, (afd. 1) sectie C 23 P2, (afd. 1) sectie C 31 T3, (afd. 1) sectie C 31 E4, (afd. 1) sectie C 31 F4, (afd. 1) sectie C 31 C4, (afd. 1) sectie C 59 D3, (afd. 1) sectie C 59 C3, (afd. 1) sectie C 60 X en (afd. 1) sectie C 76 F

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is: de Vlaamse Regering

Bij de aanvraag is een (*) milieueffectrapport gevoegd: - Bij de aanvraag is een (*) omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:

De aanvraag ligt van 19 mei 2020 tot en met 17 juni 2020 ter inzage bij de gemeentelijke technische dienst tijdens de openingsuren (ma-vrij 9-12, di-wo 14-16), op volgend adres: Sint-Bernardusabdij 1 te 2620 Hemiksem. U dient een afspraak te maken (03 288 26 63 of sven@hemiksem.be) om het dossier te komen inkijken.

Er wordt een elektronische informatievergadering gehouden. Deze presentatie zal op de website worden geplaatst.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

Dit kan per brief of via het omgevingsloket:. www.omgevingsloket.be

Voor meer info kan u terecht bij DEPARTEMENT OMGEVING Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) e-mail: GOP.omgeving@vlaanderen.be

Tel : 02 553 79 97

Namens het college van burgemeester en schepenen: algemeen directeur,

Luc Schroyens

burgemeester,

Luc Bouckaert


Contact

Kristof Boving

Omgevingsambtenaar
03 288 26 61
omgeving@hemiksem.be