Menu

Bouw & verkavelingen

Wanneer heb je een vergunning nodig?

Niet alleen om te bouwen of te verbouwen heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig, ook in vele andere gevallen, zoals:

  • uitvoeren van gevelwerken
  • wijziging van het aantal woongelegenheden
  • functiewijziging
  • plaatsen publiciteit
  • ...

De Vlaamse regering heeft via een uitvoeringsbesluit, dat sinds 1 december 2010 van kracht is, voor sommige werken of handelingen de vergunningsplicht omgezet in meldingsplicht. Andere werken of handelingen zijn vrijgesteld van de stedenbouwkundige vergunning. Die vind je in de verordeningslijst die onder de titel verordeningen kan worden teruggevonden. 

De gemeente heeft enkele werken die zijn vrijgesteld van vergunningsplicht op Vlaams niveau toch vergunningsplichtig gemaakt. Daarom heeft de gemeente een stedenbouwkundige verordening goedgekeurd om meldingsplichtige en niet meldingsplichtige werken, waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig volgens de codex Ruimtelijke Ordening, wel vergunningsplichtig te maken. Om na te gaan of de werken die u wilt uitvoeren meldingsplichtig of niet meldingsplichtig zijn, neem je contact op met de technische dienst voor meer informatie. 

Let wel, er kan enkel gewerkt worden via melding of vrijstelling wanneer de voorgenomen werken of handelingen niet strijdig zijn met stedenbouwkundige voorschriften. Dat kunnen voorschriften zijn van, een ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP), een bijzonder plan van aanleg (BPA), een verkavelingsvergunning (verkaveling), een verordening (lokaal reglement) of andere regelgeving (beschermd erfgoed,...).

Hemiksem beschikt over verschillende verkavelings- en bestemmingsplannen. Daarom raden we je aan om eerst inlichtingen in te winnen bij de dienst Ruimte tijdens de kantooruren. Voor bespreking van concrete bouwplannen en/of studieonderzoeken kan een afspraak gemaakt worden met de stedenbouwkundig ambtenaar via omgeving@hemiksem.be of 03 288 26 60.

Wat na het bekomen van je vergunning?

1. Borg voetpad

• Bij elke verleende omgevingsvergunning kijkt Dienst Ruimte na of er een risico is op beschadiging van het voetpad ten gevolge van de uitvoering van de vergunde werken.

• Indien er een risico wordt vastgesteld (hetgeen meestal het geval is; het leveren van materiaal kan al beschadigingen veroorzaken) wordt de zone van het risico vastgelegd. Meestal is dit de breedte van het perceel aan de straatkant, maar dit kan eventueel ingekort worden. Bij hoekpercelen worden meestal beide zijden van het perceel in aanmerking genomen.

• Voor de lengte van deze risicozone wordt een borg gevraagd van 40 EURO per meter.

• Een medewerker van de gemeente wordt na het verlenen van de vergunning op pad gestuurd om de risicozone te bekijken. Hij maakt een verslag van de huidige toestand met al aanwezige gebreken en beschadigingen.

• Dit verslag wordt een paar weken na het verkrijgen van de omgevingsvergunning naar de bouwheer gestuurd, samen met de factuur van de waarborg voor de betaling. Indien hij er mee akkoord gaat bezorgt hij het terug aan Dienst Ruimte.

• De bouwheer moet de waarborg binnen de vervaltermijn van de factuur betalen.

• Na het einde van de werken laat de bouwheer dit weten via omgeving@hemiksem.be en hij vermeldt er bij dat hij de waarborg terug vraagt.

• Een medewerker van de gemeente gaat terug ter plaatse en vergelijkt de nieuwe toestand met deze voor de start van de werken.

• Indien er geen nieuwe beschadigingen worden vastgesteld wordt de borg terug aan de bouwheer gestort.

• Indien er wel nieuwe beschadigingen vastgesteld worden wordt dit aan de bouwheer gemeld met daarbij het bedrag van de herstellingskosten wanneer deze door de gemeentelijke diensten worden uitgevoerd.

• Als de bouwheer met deze herstellingskosten akkoord gaat dan zal hij hiervoor een factuur ontvangen. Na het betalen ervan wordt de waarborg vrijgegeven en wordt de herstelling ingepland.

• De bouwheer kan er ook voor kiezen om de herstellingen zelf (te laten) uitvoeren. In dit geval laat hij ons weten wanneer deze uitgevoerd zijn en

gaat een medewerker van de gemeente opnieuw ter plaatse.

2. Inname openbare weg

Indien u tijdens de werken gebruik dient te maken van de openbare weg (voor het plaatsen van een stelling, plaatsen van een container, reserveren van parkeerplaats voor de aannemer, inrichting van de werf,…) dient u dit op voorhand aan te vragen bij de gemeente via Eaglebe en dit minstens 5 werkdagen op voorhand.

U dient vooreerst een account aan te maken en vervolgens uw aanvraag in te dienen met de mogelijkheid een inrichtingsplan van de werfzone aan te koppelen / te tekenen.

Indien er zich een conflict voordoet met andere geplande/reeds aanwezige werken, zal dit in het systeem onmiddellijk gemeld worden.

Het gebruik van gemeentelijke borden voor parkeerverbod kost 40 EURO. Voor de inname van de openbare weg wordt een prijs per m² per dag gerekend (aan de eerste 2 dagen zijn geen kosten verbonden).

De borden worden door de gemeente 24u vóór aanvang van de werken geplaatst en nadien terug opgehaald.

Digitale bouwaanvraag indienen e-loket

Contact

Dienst Ruimte

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 60
E-mail:

Het Administratief Centrum is enkel open op afspraak. Meer info kan u hier vinden.

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag - woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 01/04/2024, 01/05/2024, 09/05/2024, 10/05/2024, 20/05/2024, 11/07/2024, 12/07/2024, 21/07/2024, 15/08/2024, 16/08/2024, 01/11/2024, 02/11/2024, 11/11/2024, 25/12/2024, 26/12/2024, 27/12/2024
Deze dienst is nu gesloten