Menu

Bekendmaking omgevingsvergunningen

Op deze pagina worden de beslissingen naar aanleiding van de aanvraag van omgevingsvergunningen openbaar gepubliceerd.


Inspraakperiodes over projecten in uw buurt op een rijtje

Inspraak over omgevingsplannen en projecten van de Vlaamse Overheid:
De Vlaamse overheid heeft recent werk gemaakt van een nieuw portaal waar de informatie is samengebracht over lopende inspraakperiodes van
• Gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)
• Voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
• Niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op uw gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:

  • het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest
  • de federale overheid
  • een buurland

Via deze link vindt u het portaal terug en kan u vlot toegang vinden tot specifieke plannen en projecten waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt. Let op! Voorlopig vindt u er enkel gewestelijke informatie, voor de provinciale en gemeentelijke projecten en processen moet u nog steeds naar de desbetreffende gemeentelijke en provinciale websites gaan kijken.

Meer info:

Katrien Debeuckelaere: katrien.debeuckelaere@vlaanderen.be
An Maeyens: an.maeyens@vlaanderen.be

Callebeekstraat 237

Betreft: 20231 / projectnummer OMV_2023003260 door Christian Buyse wonende te Callebeekstraat 251 te 2620 Hemiksem, gelegen Callebeekstraat 237 - voor het vellen van een boom.
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 30 januari 2023
Inhoud: Er wordt akte genomen.
Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwisten

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-Laan 35 bus 81

1030 Brussel


U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.


Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).


U bent een rolrecht verschuldigd van:

-200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;

-100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.


U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.


Meer info

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwisten wordt geregeld in

-het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges,

-het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

-het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.


Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwisten)


De uiterste datum voor indienen van het beroep is:

22/03/2023.

De burgemeester

Luc Bouckaert

Statiestraat 64

Betreft: 2022118 / projectnummer OMV_2022144109 door de heer Jonathan Boso wonende te Statiestraat 64 te 2620 Hemiksem, gelegen Statiestraat 64 - voor het verbouwen van een rijwoning + slopen tuinberging.
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 30 januari 2023
Inhoud: De vergunning wordt verleend.
Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij:

de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning.
Het beroep kan worden ingediend door:
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.


De uiterste datum voor indienen van het beroep is:

07/03/2023.

De burgemeester

Luc Bouckaert

Nieuwstraat 47

Betreft: 2022119 / projectnummer OMV_2022140320 door mevrouw Liesbeth Janssens wonende te Nieuwstraat 47 te 2620 Hemiksem en de heer Yves Biset wonende te Nieuwstraat 47 te 2620 Hemiksem, gelegen Nieuwstraat 47 - voor het afbraak en heropbouw garage.
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 30 januari 2023
Inhoud: De vergunning wordt verleend.
Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij:

de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning.
Het beroep kan worden ingediend door:
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.


De uiterste datum voor indienen van het beroep is:

07/03/2023.

De burgemeester

Luc Bouckaert

Assestraat, Gemeenteplaats , Kerkeneinde en U.N.O.-Laan

Betreft: 20236 / projectnummer OMV_2023005947 door Kris Grietens namens DCA INFRA NV gevestigd te Lilsedijk 50 te 2340 Beerse en de heer Kris Grietens wonende te Lilsedijk 50 te 2340 Beerse, gelegen Assestraat, Gemeenteplaats , Kerkeneinde en U.N.O.-Laan - voor het breken wegverharding. 2.2.2.h)
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.

Datum van het besluit

30 januari 2023
Inhoud: Er wordt akte genomen.
Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwisten

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-Laan 35 bus 81

1030 Brussel


U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.


Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).


U bent een rolrecht verschuldigd van:

-200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;

-100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.


U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.


Meer info

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwisten wordt geregeld in

-het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges,

-het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

-het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.


Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwisten)


De uiterste datum voor indienen van het beroep is:

25/03/2023.

De burgemeester

Luc Bouckaert

Adolf Greinerstraat 10

Betreft: 2022126 / projectnummer OMV_2022151269 door Michiel Ceulemans namens UMICORE NV gevestigd te Adolf Greinerstraat 14 te 2660 Antwerpen, gelegen Adolf Greinerstraat 10, 14, 139, Herbekestraat 58, 62, 80, Titanstraat 1, 5, 9, 10, 11 en 13 - voor het plaatsen stockageboxen voor arme slakken.
17.3.7.3°
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 26 januari 2023
Inhoud: De vergunning wordt verleend.
Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij:

de Vlaamse overheid
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning.
Het beroep kan worden ingediend door:
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als hetten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.


De uiterste datum voor indienen van het beroep is:

14/03/2023.

De burgemeester

Luc Bouckaert

Heiligstraat 54

Betreft: 2022120 / projectnummer OMV_2022118894 door mevrouw Celine Botteldoorn en de heer Jorchen Van Weverberg wonende te Heiligstraat 54 te 2620 Hemiksem, gelegen Heiligstraat 54 - voor het verbouwen eengezinswoning.
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 6 februari 2023
Inhoud: De vergunning wordt verleend.
Het dossier kan worden ingekeken bij de dienst Ruimte van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij:

de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning.
Het beroep kan worden ingediend door:
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.


De uiterste datum voor indienen van het beroep is:

14/03/2023.

De burgemeester

Luc Bouckaert

Lindelei 233

Betreft: 2022121 / projectnummer OMV_2022157494 door Ivan Van Coninckxloey wonende te Lindelei 233 te 2620 Hemiksem, gelegen Lindelei 233 - voor het aanbrengen van gevelbekleding.
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 6 februari 2023
Inhoud: De vergunning wordt verleend.
Het dossier kan worden ingekeken bij de dienst Ruimte van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij:

de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning.
Het beroep kan worden ingediend door:
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.


De uiterste datum voor indienen van het beroep is:

14/03/2023.

De burgemeester

Luc Bouckaert

Kruishoevewijk 7

Betreft: 2022123 / projectnummer OMV_2022159653 door mevrouw Cleo Van Laeken wonende te Kruishoevewijk 7 te 2620 Hemiksem en de heer Jef Van Pelt wonende te Kruishoevewijk 7 te 2620 Hemiksem, gelegen Kruishoevewijk 7 - voor het isoleren dak en uitbreiden dakkapel.
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 6 februari 2023
Inhoud: De vergunning wordt verleend.
Het dossier kan worden ingekeken bij de dienst Ruimte van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij:

de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning.
Het beroep kan worden ingediend door:
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.


De uiterste datum voor indienen van het beroep is:

14/03/2023.

De burgemeester

Luc Bouckaert

Saunierlei 32

Betreft: 2022131 / projectnummer OMV_2022159817 door de heer Erik De Coninck wonende te Saunierlei 32 te 2620 Hemiksem en mevrouw Ilse Vanderheyden wonende te Saunierlei 32 te 2620 Hemiksem, gelegen Saunierlei 32 - voor het verbouwen eengezinswoning.
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 13 februari 2023
Inhoud: De vergunning wordt verleend.
Het dossier kan worden ingekeken bij de dienst Ruimte van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij:

de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning.
Het beroep kan worden ingediend door:
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.


De uiterste datum voor indienen van het beroep is:

21/03/2023.

De burgemeester

Luc Bouckaert

Heuvelstraat 184

Betreft: 2022133 / projectnummer OMV_2022161032 door Hilde Bosmans namens APOLLO CARE MANAGEMENT NV gevestigd te Kuringersteenweg 172 te 3500 Hasselt, gelegen Heuvelstraat 180, 182 en 184 - voor het bemaling.
3.4.2°, 3.6.3.2° en 53.2.2°a)
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 13 februari 2023
Inhoud: De vergunning wordt verleend.
Het dossier kan worden ingekeken bij de dienst Ruimte van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij:

de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning.
Het beroep kan worden ingediend door:
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.


De uiterste datum voor indienen van het beroep is:

21/03/2023.

De burgemeester

Luc Bouckaert

Ketinglei 55

Betreft: 2022132 / projectnummer OMV_2022165498 door de heer Johny Rens wonende te Varenstraat 33 te 2620 Hemiksem, gelegen Ketinglei 55 - voor het dakverbouwing eengezinswoning.
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 27 februari 2023
Inhoud: De vergunning wordt verleend.
Het dossier kan worden ingekeken bij de dienst Ruimte van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij:

de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning.
Het beroep kan worden ingediend door:
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.


De uiterste datum voor indienen van het beroep is:

04/04/2023.

De burgemeester

Luc Bouckaert

Titanstraat 10

Betreft: 20234 / projectnummer OMV_2022172031 door Michiel Ceulemans namens UMICORE NV gevestigd te Adolf Greinerstraat 14 te 2660 Antwerpen, gelegen Titanstraat 10 - voor het sondeerinstallatie zuiderplein.
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 23 februari 2023
Inhoud: De vergunning wordt verleend.
Het dossier kan worden ingekeken bij de dienst Ruimte van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij:

de Vlaamse overheid
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning.
Het beroep kan worden ingediend door:
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.


De uiterste datum voor indienen van het beroep is:

11/04/2023.

De burgemeester

Luc Bouckaert

Callebeekstraat 115

Betreft: 2022134 / projectnummer OMV_2022152481 door Ann Goetgebuer namens PHILIP'S BAKERY gevestigd te Wijnegemsteenweg 22/1 te 2970 Schilde, gelegen Callebeekstraat 115 en 119 - voor het uitbreiden van een bestaande bakkerij.
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 6 maart 2023
Inhoud: De vergunning wordt verleend.
Het dossier kan worden ingekeken bij de dienst Ruimte van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij:

de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning.
Het beroep kan worden ingediend door:
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.


De uiterste datum voor indienen van het beroep is:

11/04/2023.

De burgemeester

Luc Bouckaert

Herbekestraat 58

Betreft: 202318 / projectnummer OMV_2022143261 door Michael De Clercq namens VDC AANNEMINGEN BVBA gevestigd te Adolf Greinerstraat 12 te 2660 Antwerpen, gelegen - voor het Stallen van voertuigen en het inrichten van het terrein voor het opslaan van materiaal en materieel.
15.1.1°
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 6 maart 2023
Inhoud: Er wordt akte genomen.
Het dossier kan worden ingekeken bij de dienst Ruimte van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwisten

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-Laan 35 bus 81

1030 Brussel


U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.


Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).


U bent een rolrecht verschuldigd van:

-200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;

-100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.


U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.


Meer info

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwisten wordt geregeld in

-het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges,

-het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

-het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.


Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwisten)


De uiterste datum voor indienen van het beroep is:

26/04/2023.

De burgemeester

Luc Bouckaert

Lindelei 150

Betreft: 202321 / projectnummer OMV_2023026292 door Sebastiaan Passtoors wonende te Lindelei 150 te 2620 Hemiksem, gelegen Lindelei 150 - voor het bouwen van een tuinhuis.
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 6 maart 2023
Inhoud: Er wordt akte genomen.
Het dossier kan worden ingekeken bij de dienst Ruimte van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwisten

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-Laan 35 bus 81

1030 Brussel


U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.


Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).


U bent een rolrecht verschuldigd van:

-200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;

-100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.


U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.


Meer info

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwisten wordt geregeld in

-het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges,

-het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

-het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.


Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwisten)


De uiterste datum voor indienen van het beroep is:

26/04/2023.

De burgemeester

Luc Bouckaert

Merellaan 11

Betreft: 202310 / projectnummer OMV_2023010134 door Rudy Van den Bosch namens BENOTEC NV gevestigd te Blarenberglaan 21/a te 2800 Mechelen, gelegen Merellaan 11 - voor het gevel isoleren en bekleden met strips.
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 13 maart 2023
Inhoud: De vergunning wordt verleend.
Het dossier kan worden ingekeken bij de dienst Ruimte van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij:

de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning.
Het beroep kan worden ingediend door:
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.


De uiterste datum voor indienen van het beroep is:

18/04/2023.

De burgemeester

Luc Bouckaert

Pompstraat 13

Betreft: 202311 / projectnummer OMV_2023010859 door Bart De Bruyn wonende te Pompstraat 13 te 2620 Hemiksem, gelegen Pompstraat 13 - voor het voorgevel isoleren en bekleden met crepi.
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 13 maart 2023
Inhoud: De vergunning wordt verleend.
Het dossier kan worden ingekeken bij de dienst Ruimte van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij:

de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning.
Het beroep kan worden ingediend door:
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.


De uiterste datum voor indienen van het beroep is:

18/04/2023.

De burgemeester

Luc Bouckaert

Gemeenteplaats 14

Betreft: 202313 / projectnummer OMV_2023009856 door Luc Berghmans namens DRS. BERGHMANS - AVONTS, HUISARTSEN BVBA gevestigd te Gemeenteplaats 14 te 2620 Hemiksem, gelegen Gemeenteplaats 14 - voor het functiewijziging appartement naar praktijk.
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 13 maart 2023
Inhoud: De vergunning wordt verleend.
Het dossier kan worden ingekeken bij de dienst Ruimte van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij:

de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning.
Het beroep kan worden ingediend door:
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.


De uiterste datum voor indienen van het beroep is:

18/04/2023.

De burgemeester

Luc Bouckaert

Heiligstraat 119

Betreft: 202314 / projectnummer OMV_2023014019 door mevrouw Birgit De bondt wonende te Heiligstraat 119 te 2620 Hemiksem, gelegen Heiligstraat 119 - voor het isoleren voorgevel.
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 13 maart 2023
Inhoud: De vergunning wordt verleend.
Het dossier kan worden ingekeken bij de dienst Ruimte van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij:

de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning.
Het beroep kan worden ingediend door:
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.


De uiterste datum voor indienen van het beroep is:

18/04/2023.

De burgemeester

Luc Bouckaert

Valkenisseweg 18

Betreft: 2022136 / projectnummer OMV_2022172817 door Rob Desair namens Valkenisse VZW gevestigd te Valkenisseweg 18 te 2620 Hemiksem, gelegen Valkenisseweg 18 - voor het renoveren en verbouwen van het volume van de schuur met functiewijziging.
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 20 maart 2023
Inhoud: De vergunning wordt verleend.
Het dossier kan worden ingekeken bij de dienst Ruimte van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij:

de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning.
Het beroep kan worden ingediend door:
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.


De uiterste datum voor indienen van het beroep is:

25/04/2023.

De burgemeester

Luc Bouckaert

Nieuwstraat 81

Betreft: 20239 / projectnummer OMV_2023008462 door Cederic Gommeren namens CeGo Invest gevestigd te Floraliënlaan 497 te 2610 Antwerpen, gelegen Nieuwstraat 81 - voor het verbouwen eensgezinswoning.
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 20 maart 2023
Inhoud: De vergunning wordt verleend.
Het dossier kan worden ingekeken bij de dienst Ruimte van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij:

de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning.
Het beroep kan worden ingediend door:
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.


De uiterste datum voor indienen van het beroep is:

25/04/2023.

De burgemeester

Luc Bouckaert