Menu

Bekendmaking omgevingsvergunningen

Op deze pagina worden de beslissingen naar aanleiding van de aanvraag van omgevingsvergunningen openbaar gepubliceerd.


Inspraakperiodes over projecten in uw buurt op een rijtje

Inspraak over omgevingsplannen en projecten van de Vlaamse Overheid:
De Vlaamse overheid heeft recent werk gemaakt van een nieuw portaal waar de informatie is samengebracht over lopende inspraakperiodes van
• Gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)
• Voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
• Niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op uw gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:

  • het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest
  • de federale overheid
  • een buurland

Via deze link vindt u het portaal terug en kan u vlot toegang vinden tot specifieke plannen en projecten waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt. Let op! Voorlopig vindt u er enkel gewestelijke informatie, voor de provinciale en gemeentelijke projecten en processen moet u nog steeds naar de desbetreffende gemeentelijke en provinciale websites gaan kijken.

Meer info:

Katrien Debeuckelaere: katrien.debeuckelaere@vlaanderen.be
An Maeyens: an.maeyens@vlaanderen.be

Betreft: 2023103 / projectnummer OMV_2023124128 door de heer Koen Werckx wonende te Tulpenlaan 9 te 2620 Hemiksem, gelegen Tulpenlaan 9 - voor het verbouwen eengezinswoning.
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 30 oktober 2023
Inhoud: De vergunning wordt verleend.
Het dossier kan worden ingekeken bij de dienst Ruimte van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij:

de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning.
Het beroep kan worden ingediend door:
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.


De uiterste datum voor indienen van het beroep is:

09/12/2023.

De burgemeester

Luc Bouckaert

Betreft: 2023112 / projectnummer OMV_2023137437 door Ilya De Schepper wonende te Asterlaan 37 te 2620 Hemiksem, gelegen Asterlaan 37 - voor het plaatsen van een zwembad.
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 30 oktober 2023
Inhoud: Er wordt akte genomen.
Het dossier kan worden ingekeken bij de dienst Ruimte van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwisten

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-Laan 35 bus 81

1030 Brussel


U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.


Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).


U bent een rolrecht verschuldigd van:

-200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;

-100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.


U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.


Meer info

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwisten wordt geregeld in

-het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges,

-het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

-het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.


Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwisten)


De uiterste datum voor indienen van het beroep is:

24/12/2023.

De burgemeester

Luc Bouckaert

Betreft: 202389 / projectnummer OMV_2023070641 door Chaim Krausz namens SOLID INVESTMENT GROUP BVBA gevestigd te Zurenborgstraat 16 te 2018 Antwerpen, gelegen Oxfordstraat 8 - voor het Verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning.
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 13 november 2023
Inhoud: De vergunning wordt verleend.
Het dossier kan worden ingekeken bij de dienst Ruimte van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij:

de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning.
Het beroep kan worden ingediend door:
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.


De uiterste datum voor indienen van het beroep is:

16/12/2023.

De burgemeester

Luc Bouckaert

Betreft: 2023102 / projectnummer OMV_2023121832 door Liam De Lee wonende te Jan Sanderslaan 27/4 te 2620 Hemiksem, gelegen Zinkvallaan 27 - voor het verbouwen eengezinswoning.
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 13 november 2023
Inhoud: De vergunning wordt verleend.
Het dossier kan worden ingekeken bij de dienst Ruimte van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij:

de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning.
Het beroep kan worden ingediend door:
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.


De uiterste datum voor indienen van het beroep is:

16/12/2023.

De burgemeester

Luc Bouckaert

Betreft: 202399 / projectnummer OMV_2023107314 door de heer Frank Maeremans wonende te Uitbreidingsstraat 39 te 2850 Boom en Frank Maeremans namens WOONKADE RUPELSTREEK BV gevestigd te Struikheidelaan 2 te 2070 Zwijndrecht, gelegen Delvauxstraat 40 - voor het afbraak eengezinswoning en bouw 3 appartementen.
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 20 november 2023
Inhoud: De vergunning wordt verleend.
Het dossier kan worden ingekeken bij de dienst Ruimte van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij:

de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning.
Het beroep kan worden ingediend door:
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.


De uiterste datum voor indienen van het beroep is:

24/12/2023.

De burgemeester

Luc Bouckaert

Betreft: 2023107 / projectnummer OMV_2023067061 door mevrouw Lien Trullemans wonende te Heiligstraat 36 te 2620 Hemiksem en de heer Simon Thys wonende te Heiligstraat 36 te 2620 Hemiksem, gelegen Heiligstraat 36 - voor het verbouwen eengezinswoning.
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 20 november 2023
Inhoud: De vergunning wordt verleend.
Het dossier kan worden ingekeken bij de dienst Ruimte van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij:

de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning.
Het beroep kan worden ingediend door:
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.


De uiterste datum voor indienen van het beroep is:

24/12/2023.

De burgemeester

Luc Bouckaert

Betreft: 2023115 / projectnummer OMV_2023149981 door Ilya De Schepper wonende te Asterlaan 37 te 2620 Hemiksem, gelegen Asterlaan 37 - voor het bronbemaling.
53.2.2°a)
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 21 november 2023
Inhoud: Er wordt akte genomen.
Het dossier kan worden ingekeken bij de dienst Ruimte van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwisten

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-Laan 35 bus 81

1030 Brussel


U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.


Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).


U bent een rolrecht verschuldigd van:

-200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;

-100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.


U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.


Meer info

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwisten wordt geregeld in

-het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges,

-het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

-het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.


Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwisten)


De uiterste datum voor indienen van het beroep is:

08/01/2024.

De burgemeester

Luc Bouckaert

Titanstraat ZN

Betreft: 2023105 / projectnummer OMV_2023064569 door Michiel Ceulemans namens UMICORE NV gevestigd te Adolf Greinerstraat 14 te 2660 Antwerpen, gelegen - voor het geluidswal fase 4Z.
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 16 november 2023
Inhoud: De vergunning wordt verleend.Het dossier kan worden ingekeken bij de dienst Ruimte van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij:

de Vlaamse overheid
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning.
Het beroep kan worden ingediend door:
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
het betrokken publiek;
de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;
de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.


De uiterste datum voor indienen van het beroep is:

5 januari 2024.

De burgemeester

Luc Bouckaert

Depotstraat 21

Betreft: 2023109 / projectnummer OMV_2023126948 door mevrouw Evelien Vansant wonende te Nieuwstraat 82 te 2620 Hemiksem en de heer Jonas De Clercq wonende te Nieuwstraat 82 te 2620 Hemiksem, gelegen Depotstraat 21 - voor het regularisatie verwijderen erker in voorgevel.
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit27 november 2023
Inhoud: De vergunning wordt verleend.Het dossier kan worden ingekeken bij de dienst Ruimte van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.
Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij:de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning.
Het beroep kan worden ingediend door:
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

De uiterste datum voor indienen van het beroep is: 7 januari 2024.

De burgemeester

Luc Bouckaert

Gemeenteplaats 1

Betreft: 2023110 / projectnummer OMV_2023126520 door Amber De Lee wonende te Gemeenteplaats 1 te 2620 Hemiksem, gelegen Gemeenteplaats 1 - voor het verbouwing Oud-Gemeentehuis.
16.3.2°a)
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 4 december 2023
Inhoud: De vergunning wordt verleend. Het dossier kan worden ingekeken bij de dienst Ruimte van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij:

de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning.
Het beroep kan worden ingediend door:
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
het betrokken publiek;
de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.


De uiterste datum voor indienen van het beroep is:

13 januari 2023

De burgemeester

Luc Bouckaert