Leefloon

Het leefloon is een minimuminkomen voor mensen die over onvoldoende bestaansmiddelen beschikken.

Het leefloon is één van de vormen van het recht op maatschappelijke integratie.

Het OCMW gaat na of je inkomsten lager zijn dan het leefloonbedrag en of je niet op een andere manier over bestaansmiddelen kan beschikken.

Voorwaarden

Om recht te hebben op het leefloon moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Je hoofdverblijfplaats is in België
 • Je hebt de Belgische nationaliteit, of je bent een
  • burger van de Europese Unie of familielid van een burger van de Europese Unie, met een verblijfsrecht van meer dan drie maanden
  • vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister
  • staatloze
  • erkende vluchteling
  • persoon met statuut van subsidiaire bescherming.
 • Je bent meerderjarig (= 18 jaar of ouder) of je bent door huwelijk meerderjarig verklaard, je hebt kind(eren) ten laste of je bent zwanger
 • Je beschikt over onvoldoende inkomsten, je kan er geen aanspraak op maken en je bent niet in staat ze te verwerven door persoonlijke inspanningen of andere middelen
 • Je bent werkzoekend, tenzij dit niet kan om redenen van gezondheid of billijkheid
 • Je hebt eerst jouw recht op andere mogelijke sociale uitkeringen gebruikt.
  Voorbeelden: jouw recht op werkloosheidsuitkering, pensioen, studietoelage ... Je moet het leefloon beschouwen als een laatste toevlucht.
 • Je bent bereid om, samen met de maatschappelijk werker, doelstellingen voor de komende tijd te omschrijven en afspraken te maken.

Bewijsstukken

Bij het eerste contact met het OCMW breng je best volgende zaken mee:

 • Identiteitskaart
 • Indien er inkomsten zijn, bewijzen van de huidige inkomsten van jou en eventueel jouw gezinsleden (dit geldt niet voor minderjarige kinderen).
 • Een overzicht van jouw spaargelden.

Het is mogelijk dat de maatschappelijk werker je nog bijkomende zaken vraagt.

Procedure

 • Je neemt contact op met het OCMW van de gemeente waar je woont of gewoonlijk verblijft. Als je een student bent, ga je naar de gemeente waar je in het bevolkingsregister bent ingeschreven. Je zegt dat je een aanvraag voor leefloon wil indienen.
 • Een maatschappelijk werker gaat een gesprek met je hebben om precies te weten wat je vraag is.
 • Om te weten of je in aanmerking komt voor een leefloon (maatschappelijke integratie), gaat de maatschappelijk werker een sociaal onderzoek doen. Het is de bedoeling dat je hieraan actief meewerkt.
 • Het OCMW beslist dan of je effectief een leefloon toegekend krijgt. Het is ook mogelijk dat er een andere vorm van dienstverlening aangeboden wordt.
 • Binnen de 3 maanden na de toekenning, zullen er met jou afspraken gemaakt worden in het kader van een verdere begeleiding en maatschappelijke integratie. Dit noemt men een ‘geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie’ (GPMI).

Financiële voordelen

Het bedrag waarop je recht hebt, wordt bepaald op basis van jouw familiale toestand. Er bestaan drie categorieën.

 • Categorie 1: Samenwonende
  Wanneer je met iemand samenwoont met wie je de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt, word je beschouwd als samenwonende. Dat moet niet noodzakelijk met jouw partner zijn.
 • Categorie 2: Alleenstaande
  Wanneer je alleen woont, word je beschouwd als een alleenstaande.
 • Categorie 3: Samenwonende met gezinslast
  Wanneer je minstens één minderjarig, ongehuwd kind ten laste hebt, word je beschouwd als samenwonende met gezinslast. Als je in dit geval samenwoont met een partner, geldt dit bedrag voor jullie beiden samen.

Regelgeving

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

Naar top