Menu

Voorlopig rijbewijs cat. B

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument. Je krijgt het pas na een geslaagd theoretisch rijexamen. Met het voorlopig rijbewijs mag je met een voertuig op de openbare weg rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.


Omschrijving

Een voorlopig rijbewijs geeft u de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen. U moet minstens 3 maanden oefenen met uw voorlopig rijbewijs.

U kunt kiezen uit:

 • Model 36 : voorlopig rijbewijs mét begeleider. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
 • Model 18 : voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.
 • Model 12 : je leert autorijden met persoonlijke begeleider na vooraf 6 uren rijles succesvol gevolgd te hebben (cat. B), wanneer jouw voorlopig rijbewijs model 18 of 36 verlopen is en je geen 3 jaar wil wachten om een nieuw voorlopig rijbewijs model 18 of 36 aan te vragen.
 • Model 3 : je leert rijden met andere categorieën dan categorie B

Voorwaarden - model 18

Algemene voorwaarden :

 • minimum 18 jaar zijn
 • geslaagd voor het theoretisch examen voor een periode niet langer dan drie jaar geleden
 • minstens 20 uren praktische lessen gevolgd in een erkende rijschool (de rijschool levert hiervoor een bekwaamheidsattest af). Het bekwaamheidsattest is 3 jaar geldig.

Voorwaarden bestuurder :

 • niet rijden tijdens de nacht (van 22.00 u. tot 06.00 u.) op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van feestdagen en de feestdagen zelf.

Voorwaarden passagiers :

 • U mag 2 passagiers meenemen die beiden moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • Ingeschreven zijn in België, en houder en drager zijn van een identiteitsdocument afgeleverd in België.
  • Minstens 8 jaar houder en drager zijn van een Belgische of Europees rijbewijs dat geldig is voor het besturen van het soort voertuig waarmee de kandidaat-chauffeur rijdt.
  • De laatste 3 jaar niet vervallen zijn van het recht tot sturen opgelegd door een rechter.
  • Bestuurders die enkel een speciaal aan hun handicap aangepast voertuig mogen besturen, mogen niet meerijden.

U mag geen andere passagiers meenemen.

Het voorlopig rijbewijs 18 maanden (zonder begeleider) kan niet verlengd worden.

Voorwaarden - model 36

Algemene voorwaarden :

 • minimum 17 jaar zijn
 • geslaagd voor het theoretisch examen voor een periode niet langer dan drie jaar geleden.

Voorwaarden voor de begeleider:

 • De begeleider moet ingeschreven zijn in België, en houder en drager zijn van een identiteitsdocument afgegeven in België.
 • De begeleider heeft minstens 8 jaar een Belgisch of Europees rijbewijs dat geldig is voor het besturen van het soort voertuig waarvoor hij de leerling begeleidt.
 • Als de begeleider een handicap heeft en daardoor enkel een aangepast voertuig mag besturen, mag hij enkel leerlingen begeleiden die eenzelfde voertuigaanpassing nodig hebben.
 • De begeleider mag de laatste 3 jaar niet ontzet zijn uit zijn recht tot sturen. Een verval van het recht tot sturen wordt opgelegd door de rechter en kan gekoppeld zijn aan herstelexamens en -onderzoeken.
 • De begeleider heeft het afgelopen jaar geen andere leerling-chauffeur begeleid. Tenzij het gaat om uw kinderen, kleinkinderen, zussen, broers of pleegkinderen. Of die van de partner waarmee u gehuwd bent, wettelijk samenwoont of feitelijk een gezin vormt.

Goed om te weten :

 • U mag alleen oefenen met één of beide begeleiders of met een erkende rij-instructeur. Andere passagiers mag u niet meenemen.
 • Uw voertuig moet een tweede achteruitkijkspiegel hebben voor uw begeleider.
 • Rijlessen bij een rijschool zijn niet verplicht.
 • Neem contact op met het gemeentebestuur als u een tweede begeleider wilt laten registreren of van begeleider wilt veranderen.

Het voorlopig rijbewijs 36 maanden (met begeleider) kan niet verlengd worden.

Voorwaarden - model 12

Uitsluitend categorie B, vanaf het moment dat zijn/haar M18 of M36 minder dan 3 jaar vervallen is, na 6 uren rijles in erkende rijschool. Het voorlopig rijbewijs is 12 maanden geldig.

Voorwaarden - Model 3

Algemene voorwaarden :

 • M3 categorie A1, vanaf 18 jaar, na 9 uren rijles in erkende rijschool en na slagen van praktijkexamen op privaatterrein
 • M3 categorie A2, vanaf 20 jaar, na 9 uren rijles in erkende rijschool of 4 uren indien meer dan 2 jaar houder van categorie A1 en na slagen van praktijkexamen op privaatterrein
 • M3 categorie A, vanaf 24 jaar of 22 jaar (indien meer dan 2 jaar houder van categorie A2), na 9 uren rijles in erkende rijschool of 4 uren indien meer dan 2 jaar houder van categorie A2 en na slagen van praktijkexamen op privaatterrein
 • M3 categorie BE: vanaf 18 jaar
 • M3 categorie C1, C1E,C,CE, vanaf 18 jaar met vakbekwaamheid, vanaf 21 jaar zonder vakbekwaamheid
 • M3 categorie D1, D1E, D, DE, vanaf 21 jaar met vakbekwaamheid, vanaf 24 jaar zonder vakbekwaamheid

Voorwaarden begeleider

 • Ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van een Belgische gemeente
 • Minstens 6 jaar een geldig Belgisch of Europees rijbewijs van de te begeleiden categorie hebben
 • De laatste 3 jaar niet veroordeeld zijn voor ernstige verkeersovertredingen;
 • Heeft niemand anders onder begeleiding voor dezelfde categorie tenzij: zijn/haar echtgenoot of de persoon waarmee hij wettelijk samenwoont of een feitelijk gezin vormt; zijn/haar kinderen, kleinkinderen, zussen, broers en pleegkinderen; de kinderen, kleinkinderen, zussen, broers en pleegkinderen van zijn/haar echtgenoot of van de persoon waarmee hij/zij wettelijk samenwoont of een feitelijk gezin vormt. 

Het voorlopig rijbewijs is 1 jaar geldig.

Aanvragen


Voorlopig start men enkel met de aanvragen voor het voorlopig rijbewijs M18. In het najaar zullen ook de voorlopige rijbewijzen M36 (met begeleider, 36 maanden geldig) en M12 (met begeleider, 12 maanden geldig) online aangevraagd kunnen worden.

In 2023 zijn de definitieve rijbewijzen categorie B aan de beurt. De rijbewijzen van de categorieën A, C en D komen in een latere fase aan bod.


aanvragen (model 18):

 • Vanaf september 2022 is het mogelijk om online je voorlopig rijbewijs M18 (zonder begeleider, 18 maanden geldig) aan te vragen. Dit kan via de web- en smartphoneapp ‘Beldrive’, ontwikkeld door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.
 • Log in bij de applicatie BelDrive door deze link te volgen https://beldrive.apps.mobilit.fgov.be
 • Wat heb je nodig om online je voorlopig rijbewijs 18 maanden aan te vragen?
  • Een verbinding via je eID of via itsme (personen jonger dan 18 jaar of personen die hun authenticatiecodes niet hebben geactiveerd, kunnen online geen voorlopig rijbewijs aanvragen);
  • Het attest van slagen voor het theorie-examen categorie B (afgegeven door het examencentrum voor het rijbewijs) waarop het resultaat van de leestest is vermeld;
  • Het bekwaamheidsattest afgegeven door een rijschool (20 uur) in Vlaanderen of Brussel, of in Wallonië door het examencentrum voor het rijbewijs;
  • Voor burgers die de praktijklessen hebben gevolgd in een in Wallonië gevestigde rijschool: de technische rijvaardigheidstest (TCTC) afgegeven door het examencentrum voor het rijbewijs.

  Best neem je een foto of scan je deze documenten voordat je de applicatie start. Meld je aan bij de applicatie en volg dan de instructies om online je voorlopig rijbewijs aan te vragen.

 • Dankzij deze administratieve vereenvoudiging moet je dus enkel nog persoonlijk aanbieden op het administratief centrum om je voorlopig rijbewijs af te halen.

aanvragen (model 36):

 • het aanvraagformulier van het examencentrum met mededeling van slagen van het praktisch examen (1x voorzijde en 5x achterzijde) ondertekenen
 • note : invullen van de gegevens van 1 of 2 begeleiders en ondertekening door deze begeleider(s)
 • aanvraag inscannen en opsturen naar rijbewijzen@hemiksem.be
 • of aanvraag via snelloket (onthaal/gelijkvloers) afgeven
 • recente pasfoto overmaken indien deze niet meer gelijkend is (anders eID foto)

aanvragen (model 12):

 • het aanvraagformulier van het examencentrum met mededeling van slagen van het praktisch examen (1x voorzijde en 5x achterzijde) ondertekenen
 • note : invullen van de gegevens van 1 of 2 begeleiders en ondertekening door deze begeleider(s)
 • beschikken over een bekwaamheidsattest van rijschool
 • aanvraag en bekwaamheidsattest rijschool inscannen en opsturen naar rijbewijzen@hemiksem.be
 • of aanvraag en bekwaamheidsattest rijschool via snelloket (onthaal/gelijkvloers) afgeven
 • recente pasfoto overmaken indien deze niet meer gelijkend is (anders eID foto)

aanvragen (model 3):

 • het aanvraagformulier van het examencentrum met mededeling van slagen van het praktisch examen (1x voorzijde en 5x achterzijde) ondertekenen
 • note : invullen van de gegevens van 1 of 2 begeleiders en ondertekening door deze begeleider(s)
 • beschikken over een bekwaamheidsattest van rijschool
 • beschikken over een rijgeschiktattest groep 1 of 2
 • aanvraag / bekwaamheidsattest rijschool / rijgeschiktheidsattest groep 1 of 2 inscannen en opsturen naar rijbewijzen@hemiksem.be
 • of aanvraag, bekwaamheidsattest rijschool en rijgeschiktheidsattest groep 1 of 2 via snelloket (onthaal/gelijkvloers) afgeven
 • recente pasfoto overmaken indien deze niet meer gelijkend is (anders eID foto)

afhalen :

 • 3 dagen later kan het rijbewijs op het snelloket afgehaald worden
 • afgeven van alle originele aanvraagformulieren
 • teruggave voorlopig rijbewijs (omwisseling model)

qr_beldrive visuel_ordi_nl

Voorlopig rijbewijs vervallen

Als je al een voorlopig rijbewijs M3 gehad hebt en het is vervallen, dan kan je dit niet verlengen. Je kan een voorlopig rijbewijs M3 van dezelfde categorie aanvragen op voorwaarde dat er minimum 3 jaar verstreken zijn na de geldigheidsdatum van het vervorige voorlopige rijbewijs

Als je al een voorlopig rijbewijs voor categorie B model 18 of model 36 gehad hebt en het is vervallen, dan kan je dit niet verlengen of omwisselen naar het andere model.

Toch praktisch examen van categorie B afleggen?
Dit is mogelijk nadat je minstens 6 uur praktische rijles gevolgd hebt bij een erkende rijschool.
Je kan bij onze medewerker van de dienst rijbewijzen een stage-attest (bijlage 4) verkrijgen waaruit blijkt dat je in het bezit was van een voorlopig rijbewijs.

Met dit stage-attest in handen hebt je 2 mogelijkheden:

 • Je voelt je klaar om jouw praktisch examen af te leggen? Dat is mogelijk met een instructeur van een erkende rijschool
 • Je hebt nog tijd nodig om te oefenen? Je kan een tijdelijk, voorlopig rijbewijs model 12 aanvragen, waarmee je gedurende 12 maanden kan oefenen met een begeleider die aan bepaalde voorwaarden moet voldoen.

Prijzen


WatPrijs
Voorlopig rijbewijs€ 25,85

Terugkommoment

Het terugkommoment is verplicht als je aan de volgende 3 voorwaarden voldoet:

 • Je bent ingeschreven in het Vlaams Gewest
 • Houder van een rijbewijs B afgeleverd door een Vlaamse gemeente.
 • Je laatste voorlopig rijbewijs aangevraagd in een Vlaamse gemeente vanaf 01.10.2017

Je wordt verwittigd per brief door het departement MOW (Mobiliteit en openbare wegen). De prijs is 100 euro, bij laattijdig terugkomen is er een toeslag van 50 euro, je riskeert een bestraffing als je het niet tijdig of niet volgt.


Contact

Dienst Burgerzaken

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 70
E-mail: bevolking@hemiksem.be

Het Administratief Centrum is enkel open op afspraak. Meer info kan u hier vinden.

Op de dienst Burgerzaken kan je onder andere terecht voor allerlei identiteitsbewijzen, de aangifte van een pasgeborene of het plannen van een huwelijk.  Ook voor je rijbewijs moet je hier zijn.

Vraag je documenten op via het e-loket

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u, 18.00u - 19.30u
Woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 10/04/2023, 01/05/2023, 18/05/2023, 19/05/2023, 29/05/2023, 11/07/2023, 21/07/2023, 14/08/2023, 15/08/2023, 01/11/2023, 02/11/2023, 03/11/2023, 25/12/2023, 26/12/2023
Deze dienst is nu gesloten