Menu

Verkiezingen

In 2024 worden twee verkiezingsdagen georganiseerd: één voor de Europese, federale en regionale verkiezingen op zondag 9 juni en één voor de lokale verkiezingen (provincieraad en gemeenteraad) op zondag 13 oktober.

De verkiezingen zullen plaatsvinden op de locatie Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27.

De stemming zal digitaal gebeuren en opgenomen worden in 9 stemburelen.

Bij de verkiezingen van juni 2024 is er stemplicht en zullen de kiezers hiervoor een oproepingsbrief ontvangen.

Voor de verkiezingen van oktober 2024 is er stemrecht en zal de bevolking hiervoor een uitnodiging ontvangen. De stemplicht vervalt dus.

De openingsuren van de stemburelen voor de verkiezingen van 09 juni zijn van 08u00 tot 16u00.


Wat kiezen we ?

Bij de verkiezingen van juni 2024 kiezen we voor :

 • het Europees Parlement (13 zetels te verkiezen).
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers (24 zetels te verkiezen).
 • het Vlaams Parlement (33 zetels te verkiezen).

Bij de verkiezingen van oktober kiezen we voor :

 • Provincieraad (36 raadsleden)
 • Gemeenteraad (23 raadsleden)

Downloads

png
Europa.png
Grootte: 92 KB
png
Vlaams Parlement.png
Grootte: 156 KB

Wie mag er stemmen ?

Belgen en Europese burgers die reeds ingeschreven zijn op de kiezerslijst hebben automatisch stemplicht. Met de verkiezingen van juni werd de Europese regelgeving aangepast en werd beslist om het kiezerskorps te vergroten.

Jongeren van 16 en 17 mogen stemmen bij Europese verkiezingen

Op 9 juni 2024 vinden de Europese verkiezingen plaats. Na Malta, Duitsland en Oostenrijk is België het vierde Europese land waar zestien- en zeventienjarigen kunnen deelnemen aan de Europese Parlementsverkiezingen.

De beslissingen die op Europees niveau genomen worden, hebben vaak impact op de toekomst van jongeren. Denk maar aan thema's zoals klimaat en mobiliteit. Daarom wil de regering dat ook jongeren hun stem kunnen laten horen.

Jonge Belgen moeten zich niet langer inschrijven voor de verkiezing van het Europees Parlement.
Ze zullen automatisch op de kiezerslijst staan.
Nochtans zal de stemming voor deze jongeren niet verplicht zijn.

Inschrijving - EU-burgers & derdelanders

EU-Burger - Verkiezingen 09 juni 2024

De volgende Europese verkiezingen in België worden gehouden op 09 juni 2024 . Elke vijf jaar kunnen burgers zo kiezen wie er in het Europees Parlement komt te zitten.

Bent u een Europees onderdaan en woont u in Hemiksem, kan u zich inschrijven om als kiezer deel te nemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement en stemmen op kandidaten van Belgische lijsten op 09 juni 2024.

Voorwaarden

Om als Europese burger aan deze verkiezing deel te nemen moet je aan volgende vijf voorwaarden voldoen :

 • De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten;
 • Een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben;
 • Minstens 16 jaar oud zijn;
 • Over stemrecht beschikken;
 • Ingeschreven zijn op de kiezerslijst

Procedure

Uiterlijk op 31 maart 2024 dient u :

 • online
 • het aanvraagformulier (C/1b), vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart afgeven in het Administratief Centrum, Sint-Bernardusabdij 1 - 2620 Hemiksem.
 • per post: stuur het ingevulde en ondertekende formulier, samen met een kopie van uw identiteitskaart per post naar het volgende adres: gemeente Hemiksem, dienst Burgerzaken, Sint-Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem.
 • per e-mail: scan het ingevulde en ondertekende formulier en stuur het samen met een kopie van uw identiteitskaart naar bevolking@hemiksem.be.

Goed om weten!

Het gemeentebestuur zal uw aanvraag op basis van de op het formulier vermelde elementen onderzoeken.

Als u door het College van burgemeester en schepenen als kiezer erkend wordt, zal u een officieel bericht van de gemeente ontvangen.

Zodra uw inschrijving op de kiezerslijst zal zijn goedgekeurd, zal u, in overeenstemming met de stemplicht in België, wettelijk verplicht zijn om op 9 juni 2024 te gaan stemmen.
U zal dan niet meer kunnen deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in uw land van herkomst.

Indien u later opnieuw wenst deel te nemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in uw land van herkomst, zal u de intrekking van uw inschrijving bij de gemeente waar u uw hoofdverblijfplaats heeft, kunnen aanvragen. Dit kan ook om een andere reden gedaan worden. Deze aanvraag zal echter niet kunnen worden ingediend tussen 1 april 2024 en de dag van de verkiezing.

Indien u in het verleden al een aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen heeft ingediend (bijvoorbeeld voor de Europese verkiezingen van 2014 of 2019) en u toen als kiezer erkend werd, hoeft u geen nieuwe aanvraag in te dienen. Uw inschrijving op de kiezerslijst blijft dan behouden en blijft voor alle toekomstige Europese verkiezingen geldig.

U kan deze inschrijving verifiëren bij uw gemeentebestuur of via de applicatie Mijn DOSSIER, op het adres https://www.mijndossier.rrn.fgov.be (tab «Mijn gegevens» ► «Verkiezingen») met behulp van uw elektronische verblijfstitel, uw PIN-code en een elektronische kaartlezer.

Het College van burgemeester en schepenen kan ook beslissen dat u niet erkend wordt als kiezer en dus niet op de kiezerslijst wordt ingeschreven.

Deze beslissing wordt u dan officieel en schriftelijk meegedeeld. De beslissing kan het voorwerp uitmaken van een beroep. Voor informatie over de beroepsprocedure kan u terecht op de site www.verkiezingen.fgov.be (tab «Kiezers»).

Jonge Europeanen die in België verblijven moeten zich inschrijven als ze willen stemmen voor de verkiezing van het Europees Parlement. Ze zullen dus enkel op de kiezerslijst staan indien ze zich uiterlijk op 31 maart 2024 inschrijven.
Zelfs als ze zich inschrijven, blijft de stemming voor deze jonge Europeanen niet verplicht
(omgekeerd is de stemming verplicht voor Europeanen ouder dan 18 jaar die zich inschrijven als kiezer voor de verkiezing van het Europees Parlement).

Regelgeving

Meer informatie (in alle EU talen) kan je terugvinden op Europese verkiezingen

EU-Burger & Niet EU-Burger Verkiezingen 13 oktober 2024

De volgende lokale verkiezingen in België worden gehouden op 13 oktober 2024 . Elke zes jaar kunnen burgers zo kiezen wie er in de gemeenteraad komt te zitten.

Bent u een Europees onderdaan of derdelander en woont u in Hemiksem, kan u zich inschrijven om als kiezer deel te nemen aan de verkiezingen.

Voorwaarden

Om aan deze verkiezing deel te nemen moet je aan volgende vier voorwaarden voldoen :

 • Een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben - voor derdelanders 5 jaar verblijf;
 • Minstens 18 jaar oud zijn;
 • Over stemrecht beschikken;
 • Ingeschreven zijn op de kiezerslijst

Procedure

Uiterlijk op 31 juli 2024 dient u :

 • online
 • het aanvraagformulier, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart afgeven in het Administratief Centrum, Sint-Bernardusabdij 1 - 2620 Hemiksem.
 • per post: stuur het ingevulde en ondertekende formulier, samen met een kopie van uw identiteitskaart per post naar het volgende adres: gemeente Hemiksem, dienst Burgerzaken, Sint-Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem.
 • per e-mail: scan het ingevulde en ondertekende formulier en stuur het samen met een kopie van uw identiteitskaart naar bevolking@hemiksem.be.

Hoe volmacht aanvragen ?

Sommige kiezers kunnen hun stem uitbrengen door volmacht te geven aan een andere kiezer. Op deze manier kan de volmachtkrijger stemmen in naam van de volmachtgever. Hieronder lees je om welke redenen je kan stemmen via volmacht, hoe je het volmachtformulier correct invult en hoe de volmachtkrijger in jouw plaats gaat stemmen.

Er zijn 7 mogelijke redenen om een volmacht te krijgen:

 1. Ziekte of handicap
 2. Beroepsredenen (verblijf in het buitenland of beroepsopdracht in België)
 3. Activiteit als zelfstandige
 4. Vrijheidsberoving / detentie
 5. Deelname aan religieuze activiteit
 6. Studieredenen
 7. Tijdelijk verblijf in het buitenland

Voor elk van bovenstaande redenen werk je met een vast volmachtformulier. De redenen voor de volmacht moeten op dit volmachtformulier worden geattesteerd:

 1. Door een geneesheer voor volmacht omwille van ziekte/handicap
 2. Door de werkgever voor volmacht omwille van beroepsredenen
 3. Door het gemeentebestuur voor volmacht omwille van activiteit als zelfstandige
  Extra: hiervoor moet je jouw ondernemingsnummer en verklaring op eer meenemen.
 4. Door detentiecentrum voor volmacht omwille van vrijheidsberoving
 5. Door religieuze instelling voor volmacht omwille van uitoefening godsdienstbeleving
 6. Door onderwijsinstelling voor volmacht omwille van studieredenen
 7. Door gemeentebestuur voor volmacht omwille van tijdelijk verblijf buitenland
  Extra: hiervoor moet je bewijsstukken (vb. vliegticket, hotelreservatie) of verklaring op eer meenemen. Maak hier online een afspraak

Het volmachtformulier bestaat uit 4 delen en vul je in als volgt:

 • 1ste deel: invullen gegevens van de volmachtgever
 • 2de deel: invullen en laten ondertekenen door attestverlener (geneesheer, werkgever, gemeente, …)
 • 3de deel: invullen gegevens van de volmachtkrijger
 • 4de deel: invullen en ondertekenen door volmachtgever én volmachtkrijger

Je bezorgt dit ingevuld en ondertekend volmachtformulier aan de volmachtkrijger want hij moet dit meenemen naar het stembureau. Een kiezer kan ook max. één volmacht toegewezen krijgen.

Op verkiezingsdag:

 • De volmachtkrijger gaat eerst zelf stemmen in zijn/haar toegewezen stembureau. Hij neemt daarvoor zijn oproepingsbrief en identiteitskaart mee.
 • Na stemming wordt zijn oproepingsbrief afgestempeld.
 • De volmachtkrijger verplaatst zich vervolgens naar het stembureau waar de volmachtgever had moeten stemmen.
 • De volmachtkrijger toont daar zijn afgestempelde oproepingsbrief, volmachtformulier en zijn identiteitskaart.
 • De volmachtkrijger stemt vervolgens in naam van de volmachtgever.

Wat als je niet kan gaan stemmen ?

stemmen bij volmacht (zie verder)

attest van afwezigheid

Je bent in principe verplicht om te gaan stemmen. Maar er zijn uitzonderlijke gevallen waardoor je vrijgesteld kan worden. Je hebt wel altijd een geldig bewijs nodig van de reden dat je niet kan gaan stemmen. Lever het bewijs (vb. doktersattest, attest van je werkgever ...) in bij de dienst burgerzaken in het administratief centrum. Jouw afwezigheid wordt geregistreerd en de bewijzen worden aan de vrederechter bezorgd.
Als je op de dag van de verkiezingen in het buitenland bent, maar je hebt hier geen bewijsstukken voor, dan kan je uitzonderlijk een verklaring op eer afleggen. Dit gebeurt ook bij de dienst verkiezingen, die jouw verklaring in naam van de burgemeester afneemt. Maak hiervoor een afspraak met de dienst burgerzaken.

ongewettigd afwezig

Breng je jouw stem niet uit (ook niet via een volmacht) en heb je geen afwezigheidsattest of verklaring op eer afgelegd, dan kom je terecht op de lijst van kiezers die niet hebben gestemd. De rechtbank bepaalt dan welke boete je krijgt als je wordt vervolgd. Je kan de reden waarom je niet deelnam, met de nodige verantwoording, wel meedelen aan de vrederechter. Als hij, in overeenstemming met de procureur des Konings, je redenen gerechtvaardigd vindt, stelt hij geen vervolging in.

Oproeping verkiezingen

Oproepingsbrief

Alle inwoners met stemrecht krijgen een oproepingsbrief van de gemeente, ten laatste 15 dagen voor de verkiezingen. In de oproepingsbrief vind je wanneer je in welk stembureau moet zijn. Bij de lokale verkiezingen zal je een uitnodiging ontvangen. 

Meenemen op verkiezingsdag

 • Oproepingsbrief / uitnodiging
  Zonder oproepingsbrief kan je geen geldige stem uitbrengen.
 • Identiteitskaart

Oproepingsbrief / uitnodiging kwijt of niet ontvangen

Als je je oproepingsbrief of uitnodiging kwijt bent of niet ontvangen hebt, kan je, bij voorkeur na afspraak, bij de dienst burgerzaken op het gemeentehuis terecht voor een nieuwe. De dienst burgerzaken is ook open op verkiezingsdag van 8 tot 16 uur.

Identiteitskaart verloren? Ook daarvoor kan je, bij voorkeur na afspraak, terecht bij de dienst burgerzaken. Bij diefstal moet je eerst naar de politiecommissariaat te Boom waar er die dag permanentie is.

Wijzigingen bij de lokale verkiezingen

 • Afschaffing van de stemplicht
 • Afschaffing van de invloed van de lijststem
 • Aanstelling van de burgemeester
 • Vormen van een meerderheidscoalitie
 • Fijnmazige stemresultaten
 • Vrijstelling van de bijzitters (mits twee verkiezingen en na 2024)


Contact

Johnny Claes

Administratief hoofdmedewerker
03 288 26 75
johnny.claes@hemiksem.be

Dienst Burgerzaken

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 70
E-mail: bevolking@hemiksem.be

Het Administratief Centrum is enkel open op afspraak. Meer info kan u hier vinden.

Op de dienst Burgerzaken kan je onder andere terecht voor allerlei identiteitsbewijzen, de aangifte van een pasgeborene of het plannen van een huwelijk.  Ook voor je rijbewijs moet je hier zijn.

Vraag je documenten op via het e-loket

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u, 18.00u - 19.30u
Woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 01/04/2024, 01/05/2024, 09/05/2024, 10/05/2024, 20/05/2024, 11/07/2024, 12/07/2024, 21/07/2024, 15/08/2024, 16/08/2024, 01/11/2024, 02/11/2024, 11/11/2024, 25/12/2024, 26/12/2024, 27/12/2024
Deze dienst is nu gesloten