Menu


Kleuter- en lager onderwijs

Pedagogische voorwaarden schooljaar 2018-2019

De leerling moet voltijds les volgen aan een erkende onderwijsinstelling en moet voldoende aanwezig zijn.

Erkende onderwijsinstelling

De onderwijsinstelling moet erkend, gesubsidieerd of gefinancierd zijn door de Vlaamse Gemeenschap. In de praktijk geldt dat voor bijna alle Nederlandstalige scholen in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voldoende aanwezig op school

Kleuters

Kleuters moeten een minimumaantal dagen op school aanwezig zijn. Het aantal dagen verplichte aanwezigheid stijgt met de leeftijd.

Nog geen 3 jaar op 31/12/2018: minstens 100 halve dagen op school
3 jaar op 31/12/2018: minstens 150 halve dagen op school
4 jaar op 31/12/2018: minstens 185 halve dagen op school
5 jaar op 31/12/2018: minstens 220 halve dagen op school
6 jaar of ouder op 31/12/2018: maximaal 29 halve dagen ongewettigd afwezig


Ongewettigd afwezig ben je wanneer je zonder een geldige reden niet op school aanwezig bent: met een geldig ziektebriefje ben je wettig afwezig.Het aantal halve dagen op school is echte aanwezigheid: ziektedagen en dergelijke tellen niet mee als 'aanwezig op school'.

Leerlingen lager onderwijs

Leerlingen lager onderwijs mogen maximaal 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn.

Verlies schooltoelage bij onvoldoende of ongewettigde aanwezigheid

Leerlingen die onvoldoende aanwezig zijn (kleuteronderwijs) of meer dan 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn (lager onderwijs), kunnen volgend jaar het recht op hun schooltoelage verliezen.

Als een kind 2 schooljaren na elkaar onvoldoende aanwezig (kleuteronderwijs) of 30 halve dagen of meer ongewettigd afwezig (lager onderwijs) is, verliest het de toelage voor het 2de jaar.

Secundair onderwijs

Pedagogische voorwaarden schooljaar 2018-2019

Een leerling moet voltijds of deeltijds les volgen aan een erkende onderwijsinstelling en moet voldoende aanwezig zijn.

Voltijdse of deeltijdse opleiding

De leerling volgt:

 • Een voltijdse opleiding aan een erkende onderwijsinstelling
  of
 • Een deeltijdse opleiding aan een erkende onderwijsinstelling voor deeltijds secundair onderwijs
  of
 • Deeltijds leerplichtonderwijs (leertijd) aan een Syntra-opleidingscentrum

Krijgen geen studietoelage:

 • Tweedekansonderwijs en voorbereidingsopleidingen voor de examencommissie (middenjury)
 • Syntra zonder leertijd
 • Privé onderwijs (vb. Europese school)
 • Equivalente studies buiten Vlaanderen (vb. uitwisselingsprogramma via AFS)
 • Leerlingen die thuisonderwijs volgen
 • Deeltijds kunstonderwijs
 • Hogere beroepsopleidingen (met uitzondering van hbo5 Verpleegkunde, die wel in aanmerking komt)

Erkende onderwijsinstelling

De onderwijsinstelling moet erkend, gesubsidieerd of gefinancierd zijn door de Vlaamse Gemeenschap. In de praktijk geldt dat voor bijna alle Nederlandstalige scholen in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Een school in het buitenland of in de Franse of Duitstalige gemeenschap?

Wie in het buitenland naar school gaat, kan een toelage krijgen als er in Vlaanderen geen gelijkaardige opleiding bestaat.

Ga je naar school in de Franse of Duitstalige gemeenschap in België? Dan kan je een aanvraag doen bij de Franse gemeenschap.

Twijfel je of je in aanmerking komt? Bel het gratis nummer van de Vlaamse overheid: 1700.

Verlies schooltoelage bij ongewettigde afwezigheid

Spijbelaars kunnen het recht op hun schooltoelage verliezen. Wie 2 schooljaren na elkaar 30 halve dagen of meer ongewettigd afwezig is, verliest de toelage voor het 2de jaar.

Leeftijdsgrens schooltoelage

 • Leerlingen secundair onderwijs kunnen een toelage krijgen tot en met het schooljaar waarin ze 22 jaar worden.
 • Er is geen leeftijdsgrens voor leerlingen in:
  • Het buitengewoon onderwijs
  • De 4de graad van het beroepssecundair onderwijs
  • De opleiding Verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs

Het speelt geen rol of iemand geslaagd is of niet.

Hoger onderwijs

Je studeert aan een erkende onderwijsinstelling

De instelling voor hoger onderwijs waar je studeert, moet ambtshalve geregistreerd zijn.

Ambtshalve geregistreerd zijn:

 • Alle universiteiten en hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap (dus ook de Vlaamse instellingen in Brussel)
 • De Evangelische Theologische Faculteit in Heverlee
 • De Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel

Wat bij een gezamenlijke opleiding?

Als je opleiding door twee onderwijsinstellingen samen wordt georganiseerd, is het voldoende dat een ervan ambtshalve geregistreerd is in de Vlaamse Gemeenschap. Ook als de andere onderwijsinstelling buiten de Vlaamse Gemeenschap of buiten België valt, kom je in aanmerking voor een studietoelage.

Studietoelage + Erasmusbeurs

Als je in een ambtshalve geregistreerde instelling bent ingeschreven en je volgt een deel van je opleiding buiten de Vlaamse Gemeenschap met een Erasmusbeurs, dan kan je nog altijd een studietoelage krijgen boven op de Erasmusbeurs.

Je opleiding is erkend

Je opleiding moet geaccrediteerd zijn, erkend als nieuwe opleiding of tijdelijk erkend. Of dat het geval is, kan je nagaan in het Hogeronderwijsregister.

Niet geaccrediteerd, toch studietoelage

Sommige opleidingen zijn niet geaccrediteerd, maar komen toch in aanmerking voor een studietoelage:

 • Voorbereidingsprogramma’s
 • Schakelprogramma’s

Dat zijn programma’s die de overgang helpen maken naar een masteropleiding.

Geen studietoelage voor banaba en manama

Een bachelor-na-bachelor (banaba) of master-na-master (manama) komt nooit in aanmerking voor een studietoelage. Dus: hoewel de Vlerick Management School en het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen ambtshalve geregistreerd zijn, komen de aangeboden opleidingen niet in aanmerking voor een studietoelage. Het zijn immers allemaal bachelors-na-bachelor en masters-na-master.

Je studeert met een diplomacontract

In het hoger onderwijs kan je kiezen tussen verschillende contracten: het diplomacontract, het creditcontract en het examencontract. Alleen met een diplomacontract voor minstens 27 studiepunten van financierbare opleidingen kom je in aanmerking voor een studietoelage.

Uitzondering: in het jaar dat je je diploma behaalt, mag het aantal studiepunten lager zijn.

Nieuwe uitzondering: ben je ernstig ziek en kan je hierdoor geen 27 studiepunten opnemen? Bezorg ons dan het door een arts ingevulde attest: pdf bestandMedisch formulier ernstig zieke student 2020-2021.pdf (53 kB)

 • Bezorg het formulier voor je studietoelage van 2019-2020 vóór 31/12/2020. Met dit formulier kan je ook een herziening vragen als je een afkeuring ontving omwille van een inschrijving van minder dan 27 studiepunten.

Krijgen geen studietoelage:

 • Studenten met een credit- of examencontract.
 • Studenten aan de open universiteit of internetinschrijvingen voor studies in het buitenland. Dergelijke studies kunnen wel leiden tot een erkend diploma, maar worden in Vlaanderen gelijkgesteld met een examencontract.

Je hebt voldoende studietoelagekrediet

Bij je allereerste inschrijving in het hoger onderwijs (met diplomacontract) krijg je een startstudietoelagekrediet van 60 punten en een jokerkrediet van 60 punten.

Als je je inschrijft voor een of meer financierbare opleidingen, gaat het aantal punten van de inschrijving van je studietoelagekrediet af, ongeacht of je er in het verleden een studietoelage voor hebt ontvangen. De punten die je voor die opleidingen verwerft, komen bij je verworven studietoelagekrediet.

Je studietoelagekrediet kan nooit minder zijn dan 0 of meer dan 60.

Om voor een studietoelage in aanmerking te komen moet je wel ingeschreven zijn voor minstens 27 studiepunten van financierbare opleidingen, behalve in het jaar dat je je diploma haalt: dan mag het ook minder zijn. Ook studenten met een ernstige ziekte krijgen hierop een uitzondering, zie hierboven.

Kortom: je hebt een kredietrugzakje met 3 vakken. Bij het begin van je studies hoger onderwijs bevat je rugzakje:

 • Vak 1: 60 punten startkrediet, dat enkel kan dalen (tot 0)
 • Vak 2: 0 punten verworven studietoelagekrediet, dat kan stijgen en dalen (blijft altijd tussen 0 en 60)
 • Vak 3: 60 punten jokerkrediet, dat enkel kan dalen (tot 0)


Contact

Dienst Burgerzaken

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 70
E-mail: bevolking@hemiksem.be

Het Administratief Centrum is enkel open op afspraak. Meer info kan u hier vinden.

Op de dienst Burgerzaken kan je onder andere terecht voor allerlei identiteitsbewijzen, de aangifte van een pasgeborene of het plannen van een huwelijk.  Ook voor je rijbewijs moet je hier zijn.

Vraag je documenten op via het e-loket

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u, 18.00u - 19.30u
Woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 25/12/2023, 26/12/2023, 01/01/2024, 02/01/2024, 01/04/2024, 01/05/2024, 09/05/2024, 10/05/2024, 16/05/2024, 20/05/2024, 11/07/2024, 12/07/2024, 21/07/2024, 15/08/2024, 01/11/2024, 11/11/2024, 25/12/2024, 26/12/2024, 27/12/2024
Deze dienst is nu gesloten