Menu

Erkenning kind

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij u duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moederschap of meemoederschap bestaat tussen uzelf en een kind. Door een kind te erkennen hebt u dezelfde rechten en plichten ten opzichte van uw kind als uw partner.

Een erkenning is niet altijd nodig. Een kind geboren tijdens het huwelijk heeft automatisch de partner van de moeder als vader of meemoeder.


Voorwaarden

De moeder en/of het kind geven toestemming voor de erkenning. Wie toestemming moet geven, hangt af van de leeftijd van het kind:

 • Als het kind jonger is dan 12 jaar, moet de moeder toestemming geven.
 • Als het kind tussen 12 en 18 jaar is, moeten de moeder en het kind toestemming geven.
 • Voor de erkenning van een meerderjarig of minderjarig ontvoogd kind, is alleen de toestemming van het kind vereist.

Voordelen

Als de vader het kind voor de geboorte erkent, zijn er enkele voordelen:

 • de vader kan de geboorte alleen aangeven;
 • de vader kan het kraamgeld via zijn werkgever aanvragen;
 • het kindje krijgt automatisch de familienaam van de vader;
 • als de erkenning samen met de geboorteaangifte gebeurt, dan krijgt het kind ook direct de familienaam van de vader.

Als de erkenning gebeurt na de geboorteaangifte dan kan je binnen het jaar kiezen om het kind toch de familienaam van de vader te geven

Procedure

Een kind erkennen kunt u doen:

 • vóór de geboorte met een attest van de vermoedelijke bevallingsdatum. De gynaecoloog kan dit attest afleveren.
 • bij de geboorteaangifte zelf
 • na de geboorte, zonder tijdslimiet.

Voor een erkenning moeten beide ouders samen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand gaan om een aanvraag tot erkenning in te dienen. Dit kan in de gemeente

 • waar u woont
 • waar de andere ouder woont
 • of waar het kind geboren is

Als de vader getrouwd is met een andere partner dan de moeder, moet de echtgenote of echtgenoot van de vader op de hoogte gebracht worden van de erkenning.

Hoe aanvragen ?

Aanvragen:

 • neem contact op met burgerlijkestand@hemiksem.be en stuur volgende stukken door
 • identiteitskaarten
 • Recente geboorteakte van het kind (max 1 jaar oud), bij erkenning na geboorte
 • Doktersattest, bij erkenning vóór de geboorte, met daarin de bevestiging dat de moeder zwanger is en waarin de vermoedelijke bevallingsdatum is vermeld.

Als u niet bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister, dan moeten ook de volgende stukken overgemaakt worden:

 • bewijs van ongehuwde staat. Dit is enkel nodig als volgens de wetgeving van het land van herkomst een gehuwd persoon geen kind kan erkennen bij een ander persoon dan zijn echtgeno(o)t(e).
 • bewijs van nationaliteit
 • bewijs van woonst

Deze stukken moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en, indien nodig, van een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.

Niet-Belgen

 • Voor ouders met een andere nationaliteit dan de Belgische wordt de nationale wetgeving van hun land toegepast. Gezien de complexiteit van de materie raden wij u aan om tijdig te informeren bij de dienst burgerzaken.

De beambte zal een akte van aangifte van erkenning opstellen en u overmaken via mail of ter post. Beiden dienen deze verklaring te ondertekenen en in originele versie terugbezorgen via post of door afgifte bij het snelloket. 

De beambte zal vervolgens de akte van erkenning opstellen in DABS voegen. Op vraag kan een uittreksel van de erkenning overgemaakt worden of op te vragen via het e-loket.

Kostprijs

De erkenning van een kind is gratis.


Contact

Mireille Bruwière

Administratief medewerker
03 288 26 72
burgerlijkestand@hemiksem.be

Dienst Burgerzaken

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 70
E-mail: bevolking@hemiksem.be

Het Administratief Centrum is enkel open op afspraak. Meer info kan u hier vinden.

Op de dienst Burgerzaken kan je onder andere terecht voor allerlei identiteitsbewijzen, de aangifte van een pasgeborene of het plannen van een huwelijk.  Ook voor je rijbewijs moet je hier zijn.

Vraag je documenten op via het e-loket

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u, 18.00u - 19.30u
Woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 01/04/2024, 01/05/2024, 09/05/2024, 10/05/2024, 20/05/2024, 11/07/2024, 12/07/2024, 21/07/2024, 15/08/2024, 16/08/2024, 01/11/2024, 02/11/2024, 11/11/2024, 25/12/2024, 26/12/2024, 27/12/2024
Deze dienst is nu gesloten