Menu

Echtscheiding

Twee echtgenoten die willen scheiden, moeten het huwelijk laten ontbinden door de rechtbank.


Procedure

 • De rechtbank spreekt de echtscheiding uit.
 • Beroep aantekenen kan binnen de maand en door alle partijen.
 • Het vonnis of arrest wordt van kracht van zodra het vonnis de status ‘kracht van gewijsde’ krijgt:
  • Bij onderlinge toestemming: 1 maand na de uitspraak.
  • Op grond van onherstelbare ontwrichting: 1 maand na de betekening van het vonnis aan de tegenpartij.
 • De rechtbank stuurt de documenten naar de gemeente waar je huwde. De rechtbank doet dit binnen de maand van de ‘kracht van gewijsde’ van het vonnis.
 • De dienst burgerzaken schrijft het vonnis of arrest van de echtscheiding zo spoedig mogelijk over in de registers van de burgerlijke stand en verwittigt de partijen. Vanaf die datum heeft de echtscheiding rechtskracht tegenover derden.

Geldig vanaf?

De echtscheiding is pas geldig ten overstaan van derden vanaf de datum van overschrijving van het vonnis of arrest in de DABS.

Bij de nieuwe elektronische identiteitskaart is dit niet meer nodig.

Voor een uittreksel uit de echtscheidingsakte kan je altijd verkrijgen via het e-loket.

Soorten echtscheiding

Een feitelijke scheiding is niet in de wet opgenomen. Het is de situatie waarbij beide echtgenoten niet meer samenwonen, maar het huwelijk blijft wel voortbestaan. Wel houdt het recht op diverse vlakken (bv. op fiscaal vlak) rekening met de feitelijke scheiding. De huwelijksplichten zoals trouw, plicht tot bijstand en bescherming van de gezinswoning blijven bestaan.

Een scheiding van tafel en bed verloopt via de rechtbank van eerste aanleg. Deze scheiding beëindigt het huwelijk niet, maar zwakt de wederzijdse rechten en plichten van echtgenoten af.

De scheiding van tafel en bed heeft deze gevolgen:

 • De plicht tot samenwonen vervalt. De goederen worden gescheiden.
 • De belastingen worden op dezelfde manier ingevorderd als bij de echtscheiding.

In de praktijk komt de procedure nog zelden voor.

De echtscheiding is de officiële verbreking van de huwelijksbanden. Die procedure verloopt via de rechtbank van eerste aanleg. In België kunnen echtscheidingen als volgt worden ingedeeld:

 • door onderlinge toestemming of EOT
 • op grond van onherstelbare ontwrichting

Echtscheiding door Onderlinge Toestemming (EOT)

Wat?

De echtscheiding door onderlinge toestemming is gebaseerd op een onderling akkoord van de echtgenoten op alle punten. Vooraf moeten de echtgenoten een overeenkomst opstellen waarin zij een regeling vastleggen over:

 • de wederzijdse rekeningen en de vereffening of verdeling van hun gemeenschappelijk vermogen
 • de verblijfplaats van elk van beiden tijdens de procedure
 • de kinderen, namelijk over de uitoefening van het ouderlijk gezag, over de verblijfsregeling en over het onderhoudsgeld
 • de eventuele onderhoudsuitkering tussen de echtgenoten

Voorwaarden

Om de procedure te starten moeten de echtgenoten bij de Rechtbank van Eerste Aanleg een verzoekschrift indienen, samen met hun overeenkomst. Het verzoekschrift moet ondertekend zijn ofwel door de beide echtgenoten ofwel door ten minste één advocaat of notaris.

Hoe?

Om zo’n overeenkomst op te stellen of voor meer informatie kunnen de echtgenoten terecht bij een bemiddelaar, een notaris of een advocaat.

Echtscheiding door onherstelbare ontwrichting

Wat?

Bij deze echtscheidingsprocedure oordeelt de rechter of er sprake is van onherstelbare ontwrichting. Er zijn drie varianten:

1. De ontwrichting met alle wettelijke middelen bewijzen
De rechter spreekt de echtscheiding uit wanneer hij vaststelt dat het huwelijk onherstelbaar ontwricht is. Dat is het geval wanneer de echtgenoten onmogelijk nog kunnen samenleven door de ontwrichting. Het bewijs van de ontwrichting kan met alle wettelijke middelen worden geleverd. Deze procedure moet bij dagvaarding worden ingesteld.

2. De gezamenlijke aanvraag tot echtscheiding
Bij een gezamenlijke aanvraag tot echtscheiding is de onherstelbare ontwrichting bewezen na een feitelijke scheiding van meer dan zes maanden. De onherstelbare ontwrichting is ook bewezen wanneer de aanvraag tot echtscheiding wordt herhaald op een nieuwe zitting die plaats heeft onmiddellijk na het verstrijken van de termijn van zes maanden of drie maanden na de eerste verschijning van de partijen. Deze procedure kan bij verzoekschrift worden ingesteld. Beide echtgenoten, of ten minste hun advocaat of notaris, moeten het verzoekschrift ondertekenen.

3. De eenzijdige aanvraag tot echtscheiding
Wanneer één enkele echtgenoot de echtscheiding aanvraagt, is de onherstelbare ontwrichting bewezen na een feitelijke scheiding van meer dan een jaar. De onherstelbare ontwrichting is ook bewezen wanneer de aanvraag tot echtscheiding wordt herhaald op een nieuwe zitting die plaats heeft onmiddellijk na het verstrijken van de termijn van een jaar of een jaar na de eerste zitting.

Hoe?

Voor meer informatie over de echtscheiding raadpleegt u best een notaris of een advocaat.


Contact

Mireille Bruwière

Administratief medewerker
03 288 26 72
burgerlijkestand@hemiksem.be

Dienst Burgerzaken

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 70
E-mail: bevolking@hemiksem.be

Het Administratief Centrum is enkel open op afspraak. Meer info kan u hier vinden.

Op de dienst Burgerzaken kan je onder andere terecht voor allerlei identiteitsbewijzen, de aangifte van een pasgeborene of het plannen van een huwelijk.  Ook voor je rijbewijs moet je hier zijn.

Vraag je documenten op via het e-loket

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u, 18.00u - 19.30u
Woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 01/04/2024, 01/05/2024, 09/05/2024, 10/05/2024, 20/05/2024, 11/07/2024, 12/07/2024, 21/07/2024, 15/08/2024, 16/08/2024, 01/11/2024, 02/11/2024, 11/11/2024, 25/12/2024, 26/12/2024, 27/12/2024
Deze dienst is nu gesloten