Grote en kleine projectsubsidie

Digitaal loket

Binnen de voorziene kredieten van de lokale begroting biedt het lokaal bestuur Hemiksem financiële ondersteuning voor projecten die specifiek gericht zijn op bepaalde doelgroepen zoals jongeren, senioren, sportbeoefening, gemeenschapsvorming of versterking van de buurt.

De gemeente Hemiksem kent projecttoelages toe voor zowel kleinschalige projecten (kleine projecttoelage) als voor grote projecten (grote projecttoelage) die gratis en publiek toegankelijk moeten zijn.

Elke organisator kan aanvraag doen voor een kleine projecttoelage. Indien de aanvraag uitgebreid wordt naar een grote projecttoelage, dient er aan extra voorwaarden voldaan te worden.

Projecten die in aanmerking komen

Klein Project

 • De kleine projecttoelage is gericht op kleinschalige projecten. Dit omvat o.a. straatfeesten, wijkfeesten en speelstraten of een project dat buurtbewoners samen brengt. Het initiatief heeft als doel het sociaal leven in de straat of wijk te bevorderen. Het is een initiatief met goed omlijnde doelstellingen en mag niemand van het beoogde doelpubliek uitsluiten voor deelname.

Groot project

 • De grote projecttoelage is gericht op grootschalige projecten. Het initiatief heeft als doel om het sociaal leven in de gemeente te bevorderen en richt zich op het samenbrengen van de inwoners op een kwalitatieve manier. Het is een laagdrempelig initiatief met goed omlijnde doelstellingen en heeft een bovenlokaal karakter (gekend buiten de gemeente, bezoekers/deelnemers van buiten de gemeente).

Organisaties die in aanmerking komen

 • De toelage kan door een organisatie uit Hemiksem aangevraagd worden. De organisatie kan een erkende vereniging zijn (d.w.z. een vereniging die erkend is door een van de gemeentelijke adviesraden of door het College van burgemeester en schepenen), of een groep inwoners van minstens 5 personen, die zich in occasioneel verband rond dit project scharen. Erkende verenigingen die gesubsidieerd worden voor hun dagelijkse werking komen slechts in aanmerking als kan aangetoond worden dat de georganiseerde activiteit niet binnen de reguliere werking van de vereniging valt.

Volgende organisatoren komen niet in aanmerking:

 • Politieke partijen
 • Commerciële organisaties en ondernemingen
 • Gemeentelijke diensten, verzelfstandigde agentschappen en adviesraden

Voorwaarden

Ingediende aanvragen voor de kleine en grote projecttoelage moeten aan volgende voorwaarden voldoen;

 • De organisator dient zijn evenement op het grondgebied van de gemeente Hemiksem te organiseren.
 • Activiteiten waar men deelname of inkom moet betalen komen niet in aanmerking.
 • Fuiven, bals en eetfestijnen komen niet in aanmerking.
 • Uitzondering: eetfestijnen tijdens straatfeesten of wijkfeesten komen wel in aanmerking voor een kleine projecttoelage.
 • De organisator kan maximum 2 keer per jaar een (kleine of grote) projecttoelage ontvangen.
 • De organisator vermeldt op al het promotiemateriaal (website, sociale media, nieuwsbrief, flyers, affiche, en andere) de gemeente Hemiksem als sponsor van het project. Logo's en voorwaarden hiervoor kan je krijgen bij de communicatiedienst van de gemeente Hemiksem nadat je de goedkeuring voor de toelage hebt ontvangen.

Procedure

Indienen van de aanvraag

 • De grote projecttoelage moet ten laatste 3 maanden voor de start van het project aangevraagd worden bij de vrijetijdsdienst.
 • De kleine projecttoelage met ten laatste 1 maand voor de start van het project aangevraagd worden bij de vrijetijdsdienst.
 • Laattijdige aanvragen of aanvragen waarbij informatie of bijlagen ontbreken komen niet in aanmerking.

Toekenning van de projecttoelage

 • Zolang het budget toereikend is, wordt de toelage voor 100% uitbetaald.
  We raden hierdoor organisatoren aan de toelage zo snel mogelijk aan te vragen.
 • Klein project: De kleine projecttoelage bedraagt 150 euro
 • Groot project: De grote projecttoelage bedraagt 750 euro.

Controle

Uiterlijk een maand nadat de activiteit plaats vond, dient de organisator de gebruikte promo aan te leveren waarop het logo van de gemeente zichtbaar is.

In de volgende gevallen zal de gemeente de toegekende toelage niet of slechts gedeeltelijk uitbetalen:

 •   indien de toelage niet werd aangewend voor het doel waarvoor ze is toegekend;
 •   indien geen communicatie gevoerd wordt zoals bepaald in artikel 4;
 •   indien (bij bvb. bijkomende vragen) de controle aan de gemeente geweigerd werd.


Over alle niet voorziene gevallen en/of bij betwistingen beslist het College van burgemeester en schepenen of de toelage al dan niet wordt uitbetaald.

Reglement

Hier kan je het reglement 'toelage grote en kleine projecten' raadplegen.

Je komt terecht op onze digitale raadpleegomgeving. In de lijst kan je het juiste reglement terugvinden. Niet gevonden wat je zocht? Je kan rechtsboven ook zoeken met de titel van het reglement.

Naar top