Grafconcessies en concessies voor columbaria en urnenvelden

Digitaal loket

Inhoud

Partners of gezinnen kunnen een grafconcessie aanvragen als zij samen begraven willen worden. Ook bij crematies zijn concessies voor columbaria en urnenvelden mogelijk.

Voorwaarden

Een concessie kan dienen voor:

 • de aanvrager
 • zijn echtgenoot
 • zijn bloed- of aanverwanten
 • en al wie aangeduid is door de concessiehouder en die daartoe bij de gemeentelijke overheid hun wil te kennen hebben gegeven.

Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende een concessie aanvragen aan de bevoegde overheid. Een concessieaanvraag mag ook worden ingediend ten behoeve van een derde en van diens familie.

De bevoegde overheid stelt de duur en de voorwaarden voor het toekennen van een concessie vast:

 • De gemeenteraad kan op de gemeentelijke begraafplaatsen concessies verlenen.
 • Voor intergemeentelijke begraafplaatsen is het intergemeentelijke samenwerkingsverband bevoegd.

Procedure

Het aanvraagformulier voor concessies kan je verkrijgen bij de dienst Burgerzaken van jouw gemeente.

De concessietermijn start op de datum van begraving van de eerste overledene. Belanghebbenden hebben de keuze tussen een termijn van 20 of 30 jaar. De totale maximale termijn van een concessie is 50 jaar.

Minstens een jaar voor het verstrijken van de concessie maakt de bevoegde overheid een akte op met een oproep tot eventuele hernieuwing. Een afschrift van deze akte wordt een jaar lang zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen. Als de hernieuwing niet tijdig wordt aangevraagd, vervalt de concessie.

Ook op aanvraag kan de bevoegde overheid opeenvolgende hernieuwingen toestaan voor het verstrijken van de concessietermijn, bijvoorbeeld:

 • na het overlijden van de oorspronkelijke concessiehouder

 • na elke nieuwe bijzetting in de concessie

 • ook op gelijk welk moment.

De termijnen voor een hernieuwing, werd vastgesteld op 10 - 20 of 30 jaar.

Een hernieuwing kan enkel worden geweigerd als blijkt dat op het moment van de aanvraag de concessie verwaarloosd is. Verwaarlozing kan ook leiden tot het afschaffen van de concessie.

Kostprijs

Concessie (volle grond) :

 • termijn 20 jaar :

  • 1 persoon : € 500

  • 2 personen : € 1000

 • termijn 30 jaar :

  • 1 persoon : € 750

  • 2 personen : € 1500

Concessie (columbarium / urnenveld) :

 • termijn 20 jaar :

  • 1 persoon : € 500

  • 2 personen : € 750

 • termijn 30 jaar

  • 1 persoon : € 750

  • 2 personen : € 1000

Hernieuwing grondconcessies :

 • termijn 10 jaar :

  • 1 persoon : € 300

  • 2 personen : € 600

 • termijn 20 jaar :

  • 1 persoon : € 500

  • 2 personen : € 1000

 • termijn 30 jaar :

  • 1 persoon : € 700

  • 2 personen : € 1400

Hernieuwing columbarium- en urnenveldconcessies :

 • termijn 10 jaar :

  • 1 persoon : € 250

  • 2 personen : € 350

 • termijn 20 jaar :

  • 1 persoon : € 500

  • 2 personen : € 700

 • termijn 30 jaar :

  • 1 persoon : € 750

  • 2 personen : € 1050

Tarieven verdubbelen voor personen vreemd aan de gemeente.

Regelgeving

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

Reglement

Hier kan je het reglement 'Retributie op de begraafplaats' en 'Retributie op as- en lijkbezorging van personen vreemd aan de gemeente' raadplegen.

Naar top