GECORO

Het doel van de GECORO is het college of de gemeenteraad adviseren inzake het ruimtelijk beleid van de gemeente. De voornaamste taken liggen op het vlak van planning. De commissie wordt geconsulteerd bij de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. Ze verlenen advies over het ontwerp van gemeentelijke stedenbouwkundige en verkavelingsverordeningen en verkavelingsvergunningen. Adviseren over vergunningsaanvragen hoort niet tot de taken van de GECORO.

De adviezen van de GECORO hebben steeds tot doel de kwaliteit van de ruimtelijke ordening binnen de gemeente te verbeteren en te waarborgen met het oog op een duurzaam beleid.

Naar top