Conformiteitsattest voor (huur)woningen

Online vragen

Een conformiteitsattest voor (huur)woningen is verplicht in Hemiksem.

Elke eigenaar en verhuurder die een woning verhuurt of ter beschikking stelt als hoofdverblijfplaats of met het oog op de huisvesting van een of meer studenten, moet voor elke woning een geldig conformiteitsattest kunnen voorleggen.

Deze verplichting wordt gefaseerd ingevoerd voor alle nieuwe verhuringen en op basis van de leeftijd van de huurwoning:

  • vanaf 1 januari 2021: woningen van 40 jaar en ouder
  • vanaf 1 januari 2026: woningen van 30 jaar en ouder
  • vanaf 1 januari 2029: woningen van 20 jaar en ouder

Wat is een conformiteitsattest?

Inhoud

Wie een woning in Vlaanderen verhuurt, moet ervoor zorgen dat deze volledig in orde is en voldoet aan bepaalde normen.

Het conformiteitsattest is een officieel document dat de gemeente aflevert en dat aantoont dat jouw woning aan de minimale woningkwaliteitsnormen voldoet. In sommige gevallen kan ook het agentschap Wonen in Vlaanderen een conformiteitsattest afleveren. Om na te gaan of een woning conform, veilig en gezond is, voert een woningcontroleur van de gemeente of van Wonen in Vlaanderen een conformiteitsonderzoek uit. Hij controleert de woning aan de hand van een technisch verslag.

De woning krijgt een conformiteitsattest als ze niet ongeschikt of onbewoonbaar is en voldoende rookmelders heeft. Het conformiteitsattest vermeldt ook het maximum aantal toegelaten bewoners.

Voorwaarden

Iedereen die eigenaar, mede-eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder of (onder)verhuurder van een woning is, kan op vrijwillige basis een conformiteitsattest aanvragen voor:

  • een woning die hij verhuurt, te huur stelt of ter beschikking stelt

  • of voor de huisvesting van een of meer studenten.

Iedereen kan ook een conformiteitsattest aanvragen om een besluit ongeschikt- en onbewoonbaarheid op te heffen.

Conformiteitsattesten zijn in principe 10 jaar geldig, ook als de woning ondertussen van eigenaar verandert (tenzij de gemeente een kortere geldigheidsduur heeft bepaald).

Het conformiteitsattest vervalt sowieso als:

Procedure

Je vraagt het conformiteitsattest aan via een beveiligde zending bij de burgemeester van de gemeente waar de woning ligt. Een beveiligde zending betekent een aangetekende brief, een aangetekende e-mail of mondeling aan het gemeenteloket tegen de afgifte van een ontvangstbewijs.

Na jouw aanvraag zal een woningcontroleur van de gemeente langsgaan in de woning om na te gaan of ze voldoet aan de woningkwaliteitsnormen. Vanaf de datum van jouw aanvraag heeft de burgemeester 60 dagen tijd om aan de hand van een conformiteitsonderzoek en het technisch verslag van de woningcontroleur een beslissing te nemen.

Als de burgemeester het conformiteitsattest weigert of na 60 dagen geen beslissing heeft genomen, dan kan je een conformiteitsattest aanvragen bij de afdeling Premies en Woningkwaliteit van Wonen in Vlaanderen. Je hebt hiervoor 30 dagen tijd (vanaf de weigering van het conformiteitsattest of vanaf het einde van de beslissingstermijn van de burgemeester).

Wonen in Vlaanderen mag ook conformiteitsattesten afleveren voor de aanvraag van de huursubsidie of bij de verhuur van een woning aan een sociaal verhuurkantoor.

Kostprijs

De gemeente mag voor de behandeling van een aanvraag van een conformiteitsattest een vergoeding vragen.

De gemeenteraad stelt de vergoeding vast. Ze bedraagt vanaf 1 januari 2021 maximaal

  • 90 euro voor een zelfstandige woning;
  • 90 euro voor een kamerwoning, verhoogd met 15 euro per kamer, met een maximum van 1.775 euro per gebouw.

Deze bedragen mogen jaarlijks geïndexeerd worden.

Reglement

De gemeente Hemiksem heeft sinds 1 januari 2023 een gemeentelijke verordening in werking die een conformiteitsattest verplicht voor huurwoningen.

Hier kan je het reglement 'Goedkeuren verordening conformiteitsattest' raadplegen.

Je kan er ook het retributiereglement 'Goedkeuren retributie op administratieve stukken' raadplegen.

Naar top