Betwisting vaderschap

Wanneer de moeder van een kind gehuwd is met een andere man dan de biologische vader van het kind, dan wordt het kind wettelijk beschouwd als een kind van haar echtgenoot.

Wat

Wanneer de moeder van een kind gehuwd is met een andere man dan de biologische vader van het kind, dan wordt het kind wettelijk beschouwd als een kind van haar echtgenoot, uitgezonderd indien:

  • het kind geboren is meer dan 300 dagen nadat de rechter de overeenkomst tussen de partijen heeft bekrachtigd in verband met de aan de echtgenoten gegeven machtiging om een afzonderlijke verblijfplaats te betrekken;
  • het kind geboren is meer dan 300 dagen na de datum waarop de echtgenoten, blijkens het bevolkings-, vreemdelingen-, of wachtregister, op verschillende adressen zijn ingeschreven, voor zover ze nadien niet opnieuw zijn ingeschreven op hetzelfde adres;
  • het kind geboren is meer dan 300 dagen na een krachtens artikel 223 door de vrederechter uitgesproken vonnis waarbij de echtgenoten gemachtigd worden een afzonderlijke verblijfplaats te betrekken, en minder dan 180 dagen na de datum waarop deze maatregel verstreken is, of nadat de echtgenoten feitelijk zijn herenigd.

Wil men dit veranderen, dan moet men het vaderschap betwisten.

Procedure

Stap 1: Opstart procedure

De procedure kan ingezet worden door ofwel:

  • de moeder, binnen één jaar na de geboorte van het kind;
  • de echtgenoot of gewezen echtgenoot van de moeder, binnen één jaar nadat hij kennis kreeg van de geboorte;
  • het kind zelf tussen 12 en 22 jaar.

De procedure moet opgestart worden bij de rechtbank van eerste aanleg. Je wendt je hiervoor best tot een advocaat.

Stap 2: Uitspraak door de rechtbank

Is het vonnis uitgesproken en in kracht van gewijsde gegaan (dit wil zeggen wanneer er geen beroep werd aangetekend tegen het vonnis), dan zendt de Procureur des Konings het vonnis met het bewijs van geen hoger beroep aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar de akte van geboorte van het kind is opgemaakt of overgeschreven. 

Binnen de maand na ontvangst schrijft de ambtenaar van de burgerlijke stand het vonnis over in DABS en brengt hij een vermelding aan in de rand van de geboorteakte.

Naar top