Menu

Begeleidingscommissie (mobiliteit)

De GBC is een gemeentelijk overlegorgaan dat mobiliteitsproblemen onderzoekt en voorstellen uitwerkt om deze op te lossen. In de eerste plaats zorgt de GBC voor de opmaak of de herziening van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Daarnaast begeleidt zij de uitwerking van mobiliteitsprojecten met bijzondere aandacht voor duurzame oplossingen. Een ander aspect is het vergroten van het draagvlak voor nieuwe projecten. Het is een multidisciplinair orgaan, waarbij de leden elk vanuit hun eigen expertise een bijdrage leveren. Dit alles om projecten zo kwalitatief mogelijk te realiseren.


Samenstelling

De GBC bestaat uit vaste leden: de gemeente, het departement MOW (mobiliteit & openbare werken) BMV (beleid, mobiliteit & verkeersveiligheid), de Lijn, betrokken wegbeheerder(s), enz., uit variabele leden: de provincie, het departement RWO (ruimtelijke ordening en woonbeleid), het departement LNE (leefmilieu, natuur en energie), NMBS, enz. en uit lokale vertegenwoordigers die een belangrijke rol kunnen hebben in de draagvlakverwerving tijdens de besprekingen.

Downloads

pdf
GBC.pdf
Grootte: 74 KB

Omschrijving

Grote problemen en concepten in verband met verkeer en mobiliteit worden besproken in de Gemeentelijke BegeleidingsCommissie Mobiliteit (GBC).

De GBC is meer bepaald verantwoordelijk voor:

1. De voorbereiding, de opmaak, de opvolging, de evaluatie en de herziening van het gemeentelijk mobiliteitsplan;

2. De begeleiding van de voorbereiding, de opmaak, de opvolging en de evaluatie van projecten die aansluiten bij het duurzame lokale mobiliteitsbeleid, meer bepaald op (een geheel van) maatregelen met betrekking tot de ondersteuning van andere strategische plannen, de verbetering van bestaande infrastructuur, de aanleg van nieuwe infrastructuur, de uitbouw van een kwaliteitsvol openbaar vervoer en op andere maatregelen die bijdragen tot duurzame mobiliteit.

De GBC vergadert minstens éénmaal per jaar of op het ogenblik dat er zich problemen manifesteren.

De schepen van Mobiliteit wordt aangewezen als voorzitter van de GBC. In geval van verhindering, kan de voorzitter deze bevoegdheid delegeren aan een ander lid van het college of een gemeentelijke ambtenaar.

De gemeenteraad kan zijn bevoegdheid om te beslissen tot het openstellen van de vergaderingen van de GBC voor vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en de bevolking, overdragen aan de voorzitter van de GBC die dit overlegt met de vaste leden.

Downloads