Nationaliteit

De nationaliteit schept een specifieke band tussen een natuurlijk persoon en een bepaalde staat. Het Wetboek van de Belgische nationaliteit is de wettekst betreffende het toekenning, de diverse manieren van verwerving of verlies van de Belgische nationaliteit. Indien een persoon één of meerdere nationaliteiten naast de Belgische bezit, wordt hij door de Belgische autoriteiten steeds als Belg beschouwd

Attest nationaliteit

Dit attest bevestigt dat je Belg bent.

Attest van Belgische nationaliteit

Van rechtswege

De Belgische nationaliteit wordt automatisch toegekend.

Naturalisatie

Naturalisatie is een manier om na drie jaar (twee jaar voor erkende vluchtelingen) onbeperkt en geldig verblijf, de Belgische nationaliteit te verwerven.

Procedure

 • Je kan een aanvraag tot naturalisatie indienen bij De Kamer van Volksvertegenwoordigers, die soeverein beslist over het verkrijgen van de Belgische nationaliteit.
 • Een aanvraagformulier kan je verkrijgen bij de dienst Burgerzaken.
 • Als je in het buitenland woont, dien je een aanvraag in bij de Belgische ambassade of het Belgisch beroepsconsulaat van je hoofdverblijfplaats in het buitenland.
 • Je wordt Belg op de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad van de akte van naturalisatie.

Kostprijs

Registratierecht: 150,00 EUR

Meer info op vind je op belgium.be.

Nationaliteitsverklaring of - keuze

De nationaliteitsverklaring verleent het recht om de Belgische nationaliteit te verkrijgen op basis van het afleggen van een verklaring bij de dienst Burgerlijke Stand.

Voorwaarden

Artikel 11 § 2: Toekenning van de Belgische nationaliteit bij geboorte in België.

Het kind:

 • in België geboren
 • en sinds geboorte hoofdverblijfplaats in België
 • en niet ouder dan 12 jaar

De ouders:

 • een verklaring afleggen
 • en gedurende minimum 10 jaar voorafgaand aan de verklaring hun hoofdverblijfplaats in België hebben gehad
 • en minstens één van beiden op het ogenblik van de verklaring toegelaten of gemachtigd is om voor een onbeperkte duur in België te verblijven

Artikel 12bis §1. 1°: Verklaring van de Belgische nationaliteit door nationaliteitsverklaring

 • + 18 jaar
 • en in België geboren
 • en hoofdverblijfplaats in België op het ogenblik van de aanvraag
 • en wettelijk verblijfplaats sedert geboorte

Artikel 12bis §1.2°: Verkrijging van de Belgische nationaliteit op basis van 5 jaar wettelijk verblijf

 • + 18 jaar
 • en wettelijk verblijf van onbeperkte duur op het ogenblik van de aanvraag
 • en 5 jaar ononderbroken wettelijk verblijf in België voorafgaand aan de verklaring
 • en kennis van één van de landstalen
 • en bewijs leveren van maatschappelijke integratie
 • en bewijs leveren van economische participatie

Artikel 12bis §1.3°: Belgische nationaliteit op basis van huwelijk met Belg

 • + 18 jaar
 • en wettelijk verblijf van onbeperkte duur op het ogenblik van de aanvraag
 • en 5 jaar wettelijk verblijf in België voorafgaand aan de verklaring
 • en kennis van één van de landstalen
 • en bewijs leveren van maatschappelijke integratie
 • en gehuwd zijn met een Belg en samenwonen binnen het huwelijk gedurende een termijn van 3 jaar
 • of ouder zijn van een Belgisch kind

Artikel 12bis §1.4°: Belgische nationaliteit op basis van handicap/invaliditeit/pensioengerechtigde leeftijd

 • + 18 jaar
 • en wettelijk verblijf van onbeperkte duur op het ogenblik van de aanvraag
 • en 5 jaar ononderbroken wettelijk verblijf in België voorafgaand aan de verklaring
 • handicap
 • of invaliditeit
 • of pensioengerechtigde leeftijd (= 65 jaar)

Artikel 12bis §1.5°: Belgische nationaliteit op basis van 10 jaar wettelijk verblijf

 • + 18 jaar
 • en wettelijk verblijf van onbeperkte duur op het ogenblik van de aanvraag
 • en 10 jaar wettelijk verblijf in België voorafgaand aan de verklaring
 • en kennis van één van de landstalen
 • en deelname aan het leven van de onthaalgemeenschap

Procedure

Stap 1 :

 • Bezorg alle beschikbare stukken aan burgerlijkestand@hemiksem.be of geef alle stukken af bij het snelloket.
 • Dienst burgerzaken vraagt voorafgaand advies aan de Procureur des Konings.
 • Afhankelijk van dit advies zal overgegaan worden naar Stap 2.
 • Opmerking: er kunnen bijkomende stukken of een verduidelijking opgevraagd worden.

Stap 2 :

 • Dienst burgerzaken zal contact met je opnemen. Je maakt een afspraak via de afsprakenmodule voor de ondertekening van de verklaring. 
 • Zodra de nodige documenten werden afgeleverd, ondertekent de aanvrager een verklaring én noteert hij de volgende handgeschreven tekst: "Ik verklaar Belgisch staatsburger te willen worden en de Grondwet, de wetten van het Belgisch volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden te zullen naleven".
 • Het dossier wordt volledig verzonden naar de rechtbank van Eerste Aanleg ter beslissing.
 • De aanvrager ontvangt een attest ter bevestiging van de aflegging van de verklaring.
 • Vanaf deze datum gerekend dient de Procureur des Konings uiterlijk binnen de 4 maanden een advies uit te brengen.

Stap 3 :

 • Bij een positief advies:
  • de verklaring wordt ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand.
  • de Belgische nationaliteit wordt geregistreerd in het persoonlijk dossier van het bevolkingsregister.
  • de verklaarder wordt op de hoogte gesteld en per brief uitgenodigd om zijn identiteitskaart te vernieuwen.
  • Opmerking: dit advies is ook van toepassing op alle minderjarige kinderen van de begunstigde. Zij worden Belg als collectief gevolg.
 • Bij een negatief advies:
  • de verklaarder kan bij een aangetekende brief aan de ambtenaar van de dienst Burgerlijke Stand, binnen de 15 dagen na ontvangst van de informatie, vragen zijn dossier over te zenden aan de rechtbank van eerste aanleg.

Welke documenten bezorgen ?

Algemeen:

 • een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakte van de aanvrager, indien nodig, voorzien van legalisatie/apostille en beëdigde vertaling naar het Nederlands,
 • identiteitskaart / paspoort,
 • bewijs van betaling van de registratierechten.

Bijkomende documenten:

Bewijs van kennis van één van de drie landstalen:

 • een Belgisch diploma of getuigschrift in één van de drie landstalen van minstens hoger secundair onderwijs.
 • een gelijkwaardig EU-diploma of -getuigschrift van minstens hoger secundair onderwijs dat betrekking heeft op de kennis van één van de drie landstalen.
 • een document waaruit blijkt dat een beroepsopleiding werd gevolgd van minimum 400 uren, erkend door een bevoegde overheid.
 • een document waaruit blijkt dat een inburgeringscursus is gevolgd, voorzien door de bevoegde overheid van de hoofdverblijfplaats van de betrokkene op het tijdstip dat hij zijn inburgeringscursus aanvat. Wanneer de aanvrager, op het ogenblik van de nationaliteitsaanvraag, zijn hoofdverblijfplaats naar een ander gewest heeft gewijzigd, zal hij het bewijs moeten leveren dat hij kennis heeft van de taal van zijn nieuwe hoofdverblijfplaats.
 • een bewijs dat de aanvrager gedurende de laatste 5 jaar onafgebroken heeft gewerkt:
  • arbeidsovereenkomsten,
  • individuele rekeningen of gelijkwaardige attesten,
  • bewijs van definitieve benoeming als statutair ambtenaar,
  • bewijs van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen waaruit blijkt dat een activiteit als zelfstandige in hoofdberoep werd uitgeoefend gedurende de wettelijk vereiste periode van 5 jaar,
  • een taalcertificaat met betrekking tot de kennis van één van de drie landstalen afgegeven door het Selectiebureau van de Federale Overheid (SELOR) dat ten minste overeenstemt met het taalniveau A2,
  • een attest voor het slagen voor één van de drie landstalen dat ten minste overeenstemt met het taalniveau A2, afgegeven door de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding (VSAB, BRUXELLES FORMATION, ACTIRIS, FOREM, ARBEITSAMT),
  • een attest voor het slagen voor één van de drie landstalen dat ten minste overeenstemt met het taalniveau A2, afgegeven door een onderwijsinstelling opgericht, erkend of gesubsidieerd door een Gemeenschap.

Bewijs van maatschappelijke integratie:

 • een Belgisch diploma of getuigschrift in één van de drie landstalen van minstens hoger secundair onderwijs.
 • een document waaruit blijkt dat een beroepsopleiding werd gevolgd van minimum 400 uren, erkend door een bevoegde overheid EN een bewijs dat de aanvrager in de voorbije 5 jaar als werknemer en/of als statutair benoemde in een overheidsdienst en/of als zelfstandige in hoofdberoep heeft gewerkt gedurende ten minste 234 arbeidsdagen:
  • arbeidsovereenkomsten,
  • individuele rekeningen of gelijkwaardige attesten,
  • bewijs van definitieve benoeming als statutair ambtenaar,
  • bewijs van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen waaruit blijkt dat gedurende minstens drie kwartalen tijdens de laatste 5 jaar voorafgaand aan de verklaring de verschuldigde sociale kwartaalbijdragen werden betaald.
 • een document waaruit blijkt dat een inburgeringscursus is gevolgd, voorzien door de bevoegde overheid van de hoofdverblijfplaats van de betrokkene op het tijdstip dat hij zijn inburgeringscursus aanvat.

Bewijs van economische participatie:

 • een document waaruit blijkt dat de aanvrager gedurende de laatste 5 jaar voorafgaand aan de verklaring heeft gewerkt gedurende ten minste 468 arbeidsdagen:
  • Privésector: individuele rekeningen afgegeven door werkgever.
  • Overheidsdienst: attesten afgegeven door overheidsdienst.
  • Statutair ambtenaar: bewijs definitieve benoeming en attesten afgegeven door overheidsdienst.
 • als zelfstandige:
  • bewijs aansluiting sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen.
  • bewijs van betaling van de sociale kwartaalbetalingen gedurende minstens zes kwartalen de verschuldigde sociale kwartaalbijdragen werden betaald tijdens de wettelijke vereiste periode van 5 jaar.

Indien huwelijk met Belg:

 • een voor eensluidend verklaard afschrift van de huwelijksakte, indien nodig, voorzien van legalisatie en beëdigde vertaling naar het Nederlands.

Indien ouder van Belgisch kind:

 • een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakte van het kind, indien nodig, voorzien van legalisatie en beëdigde vertaling naar het Nederlands.
 • bewijs dat aan het kind de Belgische nationaliteit werd toegekend.
 • elk document dat de juridische afstammingsband tussen het kind en de aanvrager kan aantonen, indien nodig voorzien van legalisatie en beëdigde vertaling naar het Nederlands.

Indien handicap:

 • een attest afgegeven door de Directie-Generaal Personen met een Handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Indien invaliditeit:

 • een attest afgegeven door de verzekeringsinstelling van de aanvrager waarin een blijvende invaliditeit wordt erkend.
 • een attest van vroegtijdige pensionering om gezondheidsredenen (enkel bij statutaire ambtenaren) afgegeven door de Administratieve gezondheidsdienst van de overheid waarvoor de aanvrager werkt of gewerkt heeft.

Bewijs van deelname aan de onthaalgemeenschap:

 • een verklaring vergezeld van relevante stavingsstukken die elementen bevatten waaruit blijkt dat de aanvrager deelneemt aan het economische en/of het socio-culturele leven van zijn onthaalgemeenschap.

Registratierecht Belgische nationaliteit

Wie een nationaliteitsverklaring aflegt, moet een registratierecht van 150 euro betalen. Tot nu toe kon die betaling alleen gebeuren op het bevoegde kantoor ‘Rechtszekerheid’.

Adres:

Italiëlei 4 bus 3

2000 Antwerpen
tel. 0257 557 90
fax 0257 971 57
e-mail: rzsj.bijzreg.antwerpen@minfin.fed.be

Sinds 23 december 2020 is er ook een digitale oplossing, namelijk via de toepassing MyMinfin van de FOD Financiën. Wie zich aanmeldt, krijgt via het tabblad ‘mijn betalingen’ de mogelijkheid een nationaliteitsaanvraag te betalen. Binnen de 24 uur is het betalingsbewijs beschikbaar in pdf-formaat, mét een digitale handtekening van de FOD Financiën. Het betalingsbewijs is beschikbaar in de rubriek ‘Mijn documenten’ van MyMinfin, voor de persoon die betaald heeft.

Prijzen

WatPrijs
Registratiekosten€ 150
Dossierkosten€ 35,40

Uitzonderingen

Toekenning van de Belgische nationaliteit, zónder het afleggen van een verklaring:

 • Artikel 8 § 1: Belg zijn op grond van de nationaliteit van de vader of van de moeder
 • Artikel 9: Belg wordt de dag dat de adoptie uitwerking heeft
 • Artikel 10: Belg is het kind geboren in België en dat staatloos zou zijn
 • Artikel 11 § 1: Belg op grond van geboorte in België (derde generatie)
Naar top