Lijst van gezworenen

Om de vier jaar, in de loop van de maand januari, moeten de gemeenten een gemeentelijke lijst der gezworenen opmaken.

De personen die zijn opgenomen in de lijst der gezworenen, worden hiervan op de hoogte gebracht. De gemeentelijke lijsten worden later samengevoegd tot een provinciale lijst. 

Uit die lijst worden personen geselecteerd die kunnen worden aangewezen om als jurylid in een Assisenhof te zetelen.

Voorwaarden

Je komt hiervoor in aanmerking als je:

 •  ingeschreven bent op de kiezerslijst van de laatste verkiezingen in Hemiksem
 •  niet ontzet bent uit het kiesrecht
 •  tussen 28 en 65 jaar oud bent
 •  kan lezen en schrijven
 •  de taal begrijpt die tijdens het assisenproces gebruikt wordt

Procedure

 1. De burgemeester, bijgestaan door twee schepenen verricht de loting van de gezworenen. De loting vindt plaats in het openbaar op het gemeentehuis tijdens de maand januari. De dag en het uur worden door aanplakking bekendgemaakt.
 2. Op de vastgestelde dag en uur worden tien in vier gevouwen bladen met de cijfers 0 tot en met 9 in een bus gelegd.
 3. De burgemeester, bijgestaan door de twee schepenen gaat over tot de loting. Het eerst getrokken cijfer stelt de eenheden voor. Nadat hij het blad opnieuw in de bus heeft gelegd, trekt hij een tweede cijfer voor de tientallen. Ook dit blad wordt opnieuw in de bus gelegd. De loting vindt eenmaal plaats in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Luik en tweemaal in de provincies Henegouwen, Limburg, Luxemburg, Namen, Waals-Brabant en het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad.
 4. In artikel 218 van het Gerechtelijk Wetboek staat dat de gezworenen bij loting aangewezen worden uit de laatste lijst van de in het kiezersregister ingeschreven personen. De personen van wie het rangnummer op de lijst van de gemeente eindigt op een van de zo gevormde getallen, worden op de voorbereidende lijst van de gezworenen ingeschreven. Aan de hand van de gegevens die voorkomen op de kiezerslijst worden de namen weggelaten van de personen die op 1 januari jonger dan 30 of ouder dan 60 zijn.
 5. Naast de naam van elke persoon die op de voorbereidende lijst voorkomt wordt het rangnummer vermeld zoals het op de kiezerslijst voorkomt.
 6. De burgemeester laat op de voorbereidende lijst de personen schrappen die sinds het opmaken van de kiezerslijst overleden zijn of die hun burgerlijke of politieke rechten niet meer hebben. Diegenen die op de kiezerslijst ingeschreven zijn maar van verblijfplaats veranderd zijn blijven op de voorbereidende lijst ingeschreven.
 7. Vervolgens wordt per persoon die overblijft op de voorbereidende lijst van gezworenen een witte kaart opgemaakt.Op de voorzijde van elke kaart vult de gemeente de identiteit, de burgerlijke stand van de gezworenen, de datum van het nazicht in het strafregister en het rangnummer op de kiezerslijst in. De gemeentediensten bezorgen die kaarten samen met een begeleidende brief aan de belanghebbenden. De kaarten van personen die ingeschreven zijn op de kiezerslijst maar die van verblijfplaats veranderd zijn worden toegezonden door de gemeentediensten van de nieuwe verblijfplaats. De belanghebbenden moeten binnen acht dagen de achterzijde van de witte kaart invullen en ze op de voorzijde ondertekenen.
 8. Op grond van inlichtingen die ingewonnen werden laat de burgemeester uit de voorbereidende lijst van gezworenen een aantal personen weg. Het gaat over de personen die niet kunnen lezen of schrijven, de personen die de taal niet kennen die gebruikt wordt in het hof van assisen bij hetwelk zij zouden worden opgeroepen om het ambt van gezworene te vervullen, de personen die een politiek mandaat bekleden, de werkende magistraten van de Rechterlijke Orde, de raadsheren- en de rechtersassessoren in handelszaken en in sociale zaken en de griffiers, de leden van de Raad van State, de assessoren van de afdeling wetgeving, de leden van het auditoraat, van het coƶrdinatiebureau en van de griffie, de leden van het Rekenhof, de provinciegouverneurs, de arrondissementscommissarissen en de provinciale griffiers, de ambtenarengeneraal en de bestuursdirecteurs bij ministeriƫle departementen, de bedienaars van de erediensten en de militairen in actieve dienst.
 9. De personen die nu nog op de voorbereidende lijst van gezworenen staan moeten in alfabetische volgorde ingeschreven worden op de gemeentelijke lijst. Personen die niet geantwoord hebben of die een medisch attest bij hun kaart voegden, moeten opgenomen worden op de lijst.
 10. De kaarten worden in alfabetische volgorde gereserveerd voor de gemeentelijke lijst. Een genummerde kaart die de vermelding 'niet geantwoord' draagt, wordt vooraan geplaatst. Voor diegenen die een medisch attest opstuurden, wordt dit attest bij de kaart gevoegd.
 11. De gemeentelijke lijst moet in twee exemplaren opgesteld worden aan de hand van de gerangschikte en genummerde kaarten en wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van de provincie voor 1 mei.
Naar top