Beroepskaart

Als je je als buitenlandse onderdaan in België als zelfstandige wil vestigen, dan moet je een beroepskaart hebben. De beroepskaart geeft je de toestemming een zelfstandige activiteit uit te oefenen. Een aantal categorieën van buitenlanders is vrijgesteld van beroepskaart.

Let wel: de beroepskaart volstaat op zich niet om je als zelfstandige te vestigen. Ook bepaalde kennis, zoals de basiskennis bedrijfsbeheer of, voor gereglementeerde beroepen, de specifieke beroepsbekwaamheid, wordt geëist. Het ondernemingsloket helpt zelfstandigen in spe bij die stappen.

Voorwaarden

De beroepskaart is noodzakelijk voor iedereen die een zelfstandige activiteit wil aanvatten en die:

 • niet de Belgische nationaliteit heeft
 • niet de nationaliteit van een van de lidstaten van de EER heeft (de EU-landen plus IJsland, Noorwegen en Liechtenstein)
 • niet de Zwitserse nationaliteit heeft
 • om andere redenen geen vrijstelling heeft voor deze formaliteit.

Alleen als je een tijdelijk verblijfsrecht in België hebt, dan kom je in aanmerking om een aanvraag voor de beroepskaart in België in te dienen.

Je moet één van deze verblijfsdocumenten hebben:

 • een elektronische vreemdelingenkaart A
 • een attest van immatriculatie

Als je een onbeperkt verblijfsrecht hebt in België, dan ben je vrijgesteld van beroepskaart.

Indien je al een verblijfsrecht hebt in België, maar niet bent vrijgesteld van beroepskaart, dan wordt door het Vlaams gewest enkel de naleving van de reglementaire verplichtingen (bv. ondernemersvaardigheden, toegang tot het beroep) gecontroleerd. Bij een hernieuwingsaanvraag wordt ook gecontroleerd of de belastingen en sociale bijdragen correct betaald werden.

Hoe aanvragen

Als je als buitenlandse zelfstandige een beroepskaart wil verkrijgen, wijzigen, hernieuwen of vervangen, dan dien je een aanvraag in bij:

 • de Belgische diplomatieke of consulaire post in het land van verblijf, als je in het buitenland verblijft
 • een erkend ondernemingsloket naar keuze als je over een geldig tijdelijk verblijf in België beschikt. Als geldig verblijf worden aanvaard:
  • een 'attest van immatriculatie model A'
  • een 'bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister' (= elektronische verblijfskaart type A).
  • een bijzondere identiteitskaart voor familieleden van diplomatiek personeel, als je onderdaan bent van een land waarmee België een wederkerigheidsovereenkomst heeft gesloten  

Als je om veiligheidsredenen de aanvraag niet in het land van verblijf kan indienen, kan je de aanvraag indienen

 • bij een Belgische diplomatieke of consulaire post in een ander land
 • bij een ondernemingsloket.

Die laatste mogelijkheid vereist het voorafgaandelijke akkoord van de bevoegde regiominister en van de minister van Binnenlandse Zaken. Zij moet aangevraagd worden bij de bevoegde minister en gemotiveerd en vergezeld zijn van elk bewijsstuk dat de situatie bevestigt.

Kostprijs

De aanvraag van een eerste beroepskaart en haar wijziging, vervanging of hernieuwing kost € 140.

Daarnaast kost de afgifte van de beroepskaart of de hernieuwing via een ondernemingsloket € 90 per jaar.

Afhandeling

Een ambtenaar van de gewestelijke dienst Economische Migratie neemt de beslissing.

Wie geniet vrijstelling?

Naar top