Attest immatriculatie

Afspraak maken

Een attest van immatriculatie is een voorlopige Belgische verblijfsvergunning voor niet-EU burgers, die toekomen in België zonder visum D of zonder asielaanvraag.

Zij verkrijgen de vergunning in afwachting van een definitieve uitspraak over hun verblijf. Dit attest is ook gekend als de 'oranje kaart'.

De attesten van immatriculatie zijn geen verblijfstitels maar verblijfsdocumenten. Ze maken het ook niet mogelijk om vrij te reizen op het grondgebied van de zogenaamde 'Schengenruimte'.

Voorwaarden

Verzoeker om internationale bescherming (in procedure)

Als u een verzoek om internationale bescherming (vroeger: asielaanvraag) hebt ingediend, krijgt u een AI in de onderzoeksfase bij het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS).

Familielid van een derdelander (in procedure)

Als familielid van een derdelander krijgt u een AI als u een aanvraag gezinshereniging indient tijdens een verblijf in België. U behoudt het attest zolang er geen definitieve beslissing over de aanvraag is.

Derdelands familielid van een Unieburger of Belg

Als derdelands familielid van een Belg of als derdelands familielid van een Unieburger krijgt u een AI als u de gezinshereniging in België aanvraagt. U behoudt het attest zolang er geen definitieve beslissing over de aanvraag is.

Derdelands student (in procedure)

Als derdelands student krijgt u een AI als er nog geen definitieve beslissing is over uw verblijfsstatuut.

Medische regularisatie (9ter) (in procedure)

Als u een verblijfsrecht in België aanvraagt via een medische regularisatie (9ter) omwille van een ernstige ziekte, ontvangt u een AI op voorwaarde dat uw aanvraag ontvankelijk is verklaard én na positieve woonstcontrole.

Slachtoffer van mensenhandel en mensensmokkel

Als slachtoffer van mensenhandel en mensensmokkel ontvangt u een AI als u na een reflectieperiode van 45 dagen beslist om uw medewerking te verlenen aan het gerechtelijk onderzoek.

Niet-begeleide minderjarige (NBMV)

Als niet-begeleide minderjarige vreemdeling krijgt u een AI als u een aanvraag indient in het kader van de bijzondere verblijfsprocedure voor NBMV en als er niet direct een duurzame oplossing wordt gevonden.

Procedure

Als de vreemdeling recht heeft op een attest van immatriculatie levert de dienst Burgerzaken dit af. Het attest heeft een geldigheid van 4 maanden. Dit kan telkens met 8 maanden worden verlengd, tenzij de Dienst Vreemdelingenzaken anders adviseert.

Wat meebrengen

Bij gezinshereniging:

De bewijzen van familie- of partnerschap bij gezinshereniging met Belg of EU-onderdaan (bijvoorbeeld een huwelijks- of geboorteakte).

Eén recente pasfoto met witte achtergrond.

Bij asielaanvraag:

Eén recente pasfoto met witte achtergrond.

Bijlage 26 (qq) 

Voor een nieuw attest

Enkel de oranje kaart zelf

Kosten

€ 11,80

Naar top